Vår organisation

LKAB grundades 1890 och har sedan dess utvecklats genom unika innovationer och tekniska lösningar. Vi är idag fler än 4500 anställda i 12 länder.

Årsstämma

Vårt dagliga arbete genomförs i staber samt två affärsområden, järnmalm och specialprodukter. Decentraliseringen i affärsområden finns för att bland annat tydligare skilja på uppgifter som tillhör koncern och produktion.

Verksamheten inom affärsområdet järnmalm bedrivs till stor del i Norrbotten, där vi bland annat har gruvorna och förädlingen. Inom specialprodukter är verksamheten framför allt koncentrerad till Sverige och Storbritannien men finns också i ytterligare nio länder i Europa, Asien och Nordamerika.

Vi har också fler dotterbolag, som tillhandahåller olika produkter och tjänster baserade på bland annat innovationer med tät koppling till vår koncerns kärnverksamhet.

Ägarskap och ledning

LKAB:s juridiska namn är Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (publ) och vi har organisationsnummer 556001-5835. Bolaget ägs till hundra procent av den svenska staten. Näringsministern är ansvarig för de statliga bolagen i regeringen.

Våra högsta beslutsfattande organ är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktör (vd). Styrelsen utses av ordinarie bolagsstämman (också kallad årsstämma) och utser i sin tur vd, som är ansvarig för den dagliga verksamheten inom ramen för de riktlinjer och instruktioner som styrelsen sätter.

Vår verkställande direktör leder arbetet med hjälp av sina vd-staber samt en ledningsgrupp med direktörer för våra två affärsområden och övriga enheter.

Våra dotterbolag

LKAB har ett antal dotterbolag som såväl bidrar till koncernbolagets verksamhet som tillhandahåller produkter och tjänster till externa kunder. De bolag som har egna kunder är:

Med undantag för LKAB Fastigheter tillhör ovanstående bolag affärsområdet specialprodukter.

Utöver det har vi dotterbolag som exempelvis LKAB Malmtrafik, vilka ansvarar för våra hamnar och malmtåg, samt LKAB Nät, vilka tillhandahåller elnätstjänster som administreras av Vattenfall.

Vanliga frågor och svar

Nej, LKAB ägs till fullo av svenska staten.
Den hålls årligen, inom sex månader efter slutet på det finansiella året och inte senare än 30 april. Läs mer om vår bolagsstyrning.
Medlemmar i Sveriges riksdag har rätt att delta på våra bolagsstämmor. De är också öppna för allmänheten. Läs mer om vår bolagsstyrning.
Enligt Aktiebolagslagen ska ”aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma”. En bolagsstämma är med andra ord ett möte där aktieägarna beslutar om vissa frågor. Ett aktiebolag ska årligen hålla en ordinarie bolagsstämma, som också brukar benämnas årsstämma och årsmöte. Vid detta möte tas bland annat beslut rörande företagets räkenskaper, styrelsens sammansättning och ansvarsfrihet. Det finns två andra typer av stämmor: extra och fortsatta bolagsstämmor. Läs mer på bolagsverket.se.
LKAB följer allt från svensk lag och vår ägares policydokument till certifieringar och egna riktlinjer. Du kan ta del av mer information om våra styrdokument här.