Våra styrdokument

Vår bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolicy, svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt nedanstående policydokument, riktlinjer och certifieringar.

Uppförandekoden på mobiltelefon

Övergripande bolagsstyrning

Svenska lagar och förordningar

LKAB följer aktuella svenska lagar och förordningar.

Den svenska lagstiftningsprocessen

Statens ägarpolicy

I statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, som fastställs årligen, redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av statligt ägda bolag.

Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande

Koden

LKAB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Det ingår som en del av statens ägarpolicy.

Svensk kod för bolagsstyrning

Eftersom LKAB är helägt av svenska staten är dock vissa bestämmelser i Koden inte tillämpliga. I följande regler avviker LKAB:s styrning från det som anges i Koden.

Regel 1.1: Publicering av information om aktieägares initiativrätt

Syftet med regeln är att ge olika aktieägare möjlighet att i god tid förbereda sig inför årsstämman och få ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman. I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln och publicering av information om aktieägarens initiativrätt sker därför inte.

Regel 2: Bolaget ska ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare

På grund av ägarstrukturen saknar LKAB en valberedning. Styrelsenomineringsprocessen genomförs enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och koordineras av Finansdepartementet.

Referenserna till valberedningen i regel 1.2, 1.3, 4.6, 8.1 och 10.2 i Koden är därmed inte heller tillämpliga.

Regel 10.2: Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om styrelseledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare

Bestämmelsen syftar i huvudsak till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln.

Policydokument

Uppförandekod

LKAB:s uppförandekod anger ramarna för hur vi ska agera. Den bygger på internationella riktlinjer från bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och UNICEF.

Den förstärks av våra värderingar och vår vilja att vara ett föredöme i näringslivet och i samhället. Gott uppförande skapar förtroende som i sin tur lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Uppförandekoden hittar du här

Hållbarhet

I vår affärsstrategi är hållbarhetsarbetet centralt och vi tar ansvar för detta genom hela värdekedjan och stärker därmed LKAB:s bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö.

Vårt mål är en långsiktigt hållbar verksamhet, där mångfald är en tillgång. Dit når vi genom noll olycksfall och ingen ohälsa, god affärsetik, att visa respekt för de mänskliga rättigheterna och att minimera negativ klimat- och miljöpåverkan och energiförbrukning.

Vår hållbarhetspolicy omfattar hela koncernen samt leverantörer som agerar på uppdrag av LKAB.

Hållbarhetspolicyn hittar du här

Finanser och insiderinformation

I finanspolicyn för LKAB-koncernen och Treasury Center anges övergripande mål och riktlinjer för koncernens finansverksamhet. Policyn ska i första hand säkerställa att koncernens samlade finansiella risker identifieras, rapporteras och att de i förekommande fall hanteras i enlighet med styrelsens och bolagsledningens önskemål.

Vår insiderpolicy ska säkerställa att LKAB hanterar insiderinformation korrekt och att insiderhandel inte förekommer. Policyn är intern.

Riskhantering

Vårt riskhanteringsarbete ska skapa de bästa förutsättningarna för oss att uppnå våra strategiska mål. För att göra detta säkerställer vi att vi har förståelse för och beredskap kring hur vi identifierar, prioriterar, hanterar och följer upp våra risker. Policyn är intern.

Riktlinjer

Säkerheten först

Säkerheten först är ett ständigt pågående arbete som utgår från att säkerställa rätta attityder och kunskaper om säkerhet i hela LKAB-koncernen.

En god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser skapas genom många insatser. Investeringar i säkra anläggningar, utbildning och information samt det systematiska säkerhetsarbetet med bland annat riskbedömningar och säkerhetsrundor är några åtgärder som gör säkerhet till en naturlig del i arbetet.

För att få tillträde till LKAB:s industriområden måste alla nya medarbetare, såväl som nya leverantörer och underleverantörer, ha genomgått en godkänd säkerhetsutbildning.

Riktlinjen för Säkerheten först hittar du här

Mänskliga rättigheter

Riktlinjen ska stödja arbetet med att identifiera, respektera och hantera risker förknippade med direkt och indirekt negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Genom denna riktlinje vill vi även visa att vi tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga. Riktlinjen belyser även vårt ställningstagande om konfliktmineral och modernt slaveri.

Riktlinjen för Mänskliga rättigheter samt LKAB:s Modern Slavery Statement hittar du här

Ledningsfilosofi

Medarbetare och ledning ska bidra till att verksamheten utvecklas genom att uppmuntra initiativtagande, engagemang och goda arbetsinsatser. Vi ställer tydliga krav, ger konstruktiv återkoppling och kontinuerlig kompetensutveckling.

Certifikat

LKAB är certifierade enligt ISO-standard inom ett antal olika områden. Du kan läsa mer om några av våra ISO-certifikat nedan eller ta del av certifikaten via länken.

Alla våra certifikat hittar du här

Ledningssystem

För att skapa dom bästa förutsättningarna för att uppfylla vår vision arbetar vi integrerat med dom frågor som är viktiga för oss – vi ska ta beslut på rätt plats i rätt tid. För att lyckas med detta utgår vi från ett risk- och möjlighetsperspektiv och arbetar systematisk med styrning, planering, uppföljning och utvärdering för att säkerställa att vi har förmågan att röra oss i önskad riktning och når våra uppsatta mål.

Som ett led i att utvärdera och kvalitetssäkra hur vi arbetar är vi sedan 2002 certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001, och har därefter även certifierat oss enligt ISO 14001 (miljö), 45001 (arbetsmiljö) samt 50001 (energi).

Kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier

Miljöanalys på LKAB:s kemiska laboratorium i Kiruna är certifierade enligt ISO 17025, allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Certifikatet reglerar relevanta ledningssystem, teknisk kompetens och förmågor för att generera tekniskt giltiga resultat.

LKAB Minerals certifieringar

Vårt dotterbolag LKAB Minerals har också ett antal certifikat. Du hittar dessa på denna webbplats.