Behandling av personuppgifter

Information om hur LKAB hanterar personuppgifter

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) och/eller det/de andra bolag inom LKAB-koncernen som behandlar dina personuppgifter (nedan benämnda: ”LKAB”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är, ensamt eller gemensamt, personuppgiftsansvarig/personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingarna inom koncernen.

Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas när du är i kontakt med oss. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifterna längst ner på sidan).

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (också kallad GDPR).

1. Personuppgifter som samlas in

Från besökare av vår publika hemsida

Vi behandlar din IP-adress samt uppgifter rörande den IT-utrustning du använder (exempelvis uppgifter om operativsystem och uppgifter om huruvida besöket görs via dator eller mobiltelefon).

När du kommunicerar med oss, registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar oss för prenumeration på information behandlas de uppgifter du därvid lämnar (såsom exempelvis namn, kontaktuppgifter och uppgifter om ditt ärende).

Cookies

Vi behandlar information om ditt besök på vår hemsida genom så kallade cookies. Läs mer här.

Från arbetssökande

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du söker en tjänst och som framgår av dina ansökningshandlingar (inklusive eventuella bilagor) eller som framkommer i dina kontakter med oss i samband med ansökningsprocessen; i syfte att kunna administrera din ansökan. Personuppgifter som lämnas till oss är bland annat namn och kontaktuppgifter. Som sökande är du ansvarig för att de uppgifter som lämnats till oss är korrekta.

Från anställda

Vi behandlar sådana personuppgifter som krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra rättigheter som arbetsgivare. Personuppgifter som behandlas är bland annat:

För mer information om de personuppgiftsbehandlingar som genomförs under din anställning, se integritetsmeddelande i LKAB: personalwebb samt LKAB:s verksamhetssystem (Lagar och andra krav: GDPR).

Från personal hos kunder, leverantörer eller affärspartners

Vi behandlar: namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning av arbetsuppgifter. Uppgifter om in- och utpasseringar från våra områden och anläggningar registreras samt, i vissa fall, positioneringsuppgifter, bild- och ljudupptagningar från videomöten och bilder från kamerabevakning (se vidare nedan).

Vidare behandlas sådana personuppgifter som krävs för att kunna administrera/hantera frågor inom ramen för avtal med kunder, leverantörer och/eller affärspartners och personuppgifter inom ramen för uppdragsförhållanden (till följd av exempelvis lämnade fullmakter) samt sådana personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan. För behandling av personuppgifter för dig som arbetar på uppdrag av leverantör åt LKAB finns information om våra personuppgiftsbehandlingar även i leverantörshandboken.

Från investerare

För dig som investerare gäller den information om våra personuppgiftsbehandlingar som du hittar här.

Från besökare av våra anläggningar/områden

Vi behandlar ditt namn, information om företaget du representerar samt, i vissa fall, kontaktuppgifter och bilder. Under ditt besök registreras även in- och utresetider samt, i vissa fall, positioneringsdata. På de anläggningar och områden som kamerabevakas kan registrering genomföras av bilder på dig (se vidare nedan).

Kamerabevakning av personer som vistas inom/beträder LKAB:s områden/anläggningar

På ett antal platser sker kamerabevakning; inne på industriområden och anläggningar samt vid strategiska bommar och passager till och från nämnda områden och anläggningar.

De personuppgifter som behandlas vid kamerabevakningen utgörs av bilder på enskilda fysiska personer.

Från sakägare som berörs av samhällsomvandlingen

Vi samlar in grundläggande personuppgifter som kontaktuppgifter och fastighetsinformation som behövs för att kunna ersätta dig för att du måste flytta från det av gruvan påverkade området till ny bostad eller lokal.

Vid lagstadgad förpliktelse eller tvist

De uppgifter som behandlas är sådana som krävs för att uppfylla den lagstadgade förpliktelsen ifråga eller som krävs för att tillvarata intressen i samband med en tvist eller ett liknande förfarande. Personuppgifterna kan exempelvis utgöras av namn, kontaktuppgifter och personnummer.

2. Ändamål, rättslig grund och lagringstid

För följande ändamål (syften) behandlar vi dina personuppgifter i samband med arbetsansökan och/eller under din anställning:

Dina personuppgifter behandlas vidare för att LKAB skall kunna leda och fördela arbetet inom koncernen, kontrollera dina behörigheter, för att andra personer inom koncernen skall kunna kontakta dig och kommunicera med dig samt för att du skall ha möjlighet att använda nödvändiga system (som exempelvis produktions- eller ärendehanteringssystem) och ditt inpasseringskort. Dina personuppgifter behandlas vid användande av positioneringstjänster så att LKAB, i händelse av olycka, skall kunna bestämma den plats inom LKAB:s områden du befinner dig på.

Personuppgifter härrörande från din anställning sparas så länge som LKAB behöver uppgifterna för de ändamål för vilka behandling sker och/eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser och hantera eventuella rättsliga anspråk knutna till anställningen. Förlängda lagringstider krävs för exempelvis pensionsutredningar eller framtida arbetsskadeutredningar.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter på grund av det anställningsavtal som ingåtts med dig (eller som avses ingås med dig på grund av en arbetsansökan) eller på grund av avtalsmässiga överenskommelser som exempelvis kollektivavtal, pensionsavtal, lönerevisioner etc. Dina personuppgifter får således hanteras i personaladministrativa system. Behandlingen kan också grundas på förpliktelse som vi ålagts genom exempelvis lag eller annan författning (så kallad rättslig förpliktelse). Exempelvis är vi skyldig att enligt lag spara vissa uppgifter under och efter din anställning.

Behandlingen av personuppgifter under anställningen kan i vissa fall grundas på en intresseavvägning, exempelvis ifall vi behöver behandla uppgifter; i ett inpasseringssystem, vid kommunikation och dokumentation eller inom ramen för exempelvis ett ärendehanteringssystem. Vid ansökan om arbete grundar sig behandlingen på en intresseavvägning, där det bedöms att vårt intresse av att behandla personuppgifterna överväger ett eventuellt intresse av att inte behandla uppgifterna.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter i samband med ansökan om behörighet till industriområden/gruvor/anläggningar och vid besök till nämnda platser:

För att kunna pröva och administrera: behörighets- och tillträdesansökningar, ansökningar om och nyttjanden av; inpasseringskort, nycklar, underjordstaggar och fordonstillträden. För att säkerställa att endast personer som har rätt att vistas inom området/anläggningen, liksom inom olika delar av området/anläggningen, når tillträde till området/anläggningen; för att garantera din och andras säkerhet och för att skydda vår egendom. Vid nämnda ansökningar och nyttjanden registrerar du själv de personuppgifter som krävs för prövningen och administrationen. Personuppgifterna sparas så länge som behovet kvarstår (exempelvis såvitt gäller inpasseringskort, så länge som det finns ett behov av att nå tillträde till viss anläggning). Dina personuppgifter kan behandlas genom användande av positioneringstjänster så att LKAB, i händelse av olycka, skall kunna bestämma den plats inom LKAB:s områden som du befinner dig på.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som rör arbetsmiljön och/eller som är utformade för att säkerställa att endast personer med tillräckliga kvalifikationer ges tillträde till vissa områden/anläggningar.

Behandlingen av personuppgifter som sker i samband med tillträdeskontroll är nödvändig för att skydda vårt intresse av att veta vem som har tillgång till och vistas på våra områden, för att bland annat säkerställa säkerhet och trygghet. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig således i detta fall på en intresseavvägning där vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna för att säkerställa bl.a. åtkomstskydd överväger eventuella intressen av att inte behandla uppgifterna.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter vid ditt arbete hos någon av våra kunder, leverantörer eller affärspartners:

För att vi skall kunna fullgöra skyldigheter och tillvarata rättigheter relaterade till avtal (eller blivande/avslutade avtal) med din arbetsgivare eller uppdragsgivare samt för att på olika sätt administrera uppgifter relaterade till nämnda avtal. Dina personuppgifter behandlas vidare för att LKAB skall kunna leda och fördela arbetet och kontrollera dina behörigheter samt för att andra personer inom koncernen skall kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dina personuppgifter behandlas, i vissa fall, vid användande av positioneringstjänster så att LKAB, främst i händelse av olycka eller av andra säkerhetsskäl, skall kunna bestämma den plats inom LKAB:s områden som du befinner dig. Personuppgifterna sparas endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som nyss angivits.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillvarata intressen relaterade till vår verksamhet. Ett eventuellt integritetsintrång för dig bedöms vara lägre än vårt intresse av att behandla dina uppgifter (så kallad intresseavvägning). Behandlingen kan även vara är nödvändig för att vi skall kunna vidta åtgärder relaterade till blivande, pågående och avslutade avtal med det företag/den organisation där du är anställd eller uppdragstagare.

För följande ändamål genomför vi kamerabevakning:

För att hantera och underlätta fordons- och personpassager till och från industriområden och anläggningar, förebygga och utreda olyckor och andra säkerhetsincidenter, säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till våra områden och anläggningar, förebygga och utreda brott samt för att, av planerings-, effektivitets- och säkerhetsskäl, övervaka produktions- och logistikprocesser. Av kamera inspelat material bevaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen.

Rättslig grund för behandlingen: Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter genom kamerabevakning för angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en bevakad person kan drabbas av. Kamerabevakningen grundar sig således på en intresseavvägning (vilket utgör den rättsliga grunden för bevakningen).

Om personer obehörigen kommer in på våra områden och anläggningar finns risk för säkerhetsincidenter, som kan drabba såväl den enskilde som obehörigen försöker nå tillträde till området som anställda och andra som behörigen vistas inom det aktuella området.

För följande ändamål behandlar vi uppgifter om ditt besök på vår publika hemsida:

När du besöker vår hemsida sparas viss information om dina aktiviteter på sidan. De uppgifter som kan sparas är, som ovan nämnts, uppgifter om den IT-utrustning som du använder, IP-adress och cookies. Normalt sett kan vi inte identifiera dig genom de uppgifter som sålunda sparas. Vi behandlar uppgifterna för att kunna utvärdera och förbättra hemsidan, förstå hur besökare använder sidan samt för att säkerställa funktionaliteten hos sidan. Uppgifterna sparas så länge som krävs för att uppnå de ändamål som nyss nämnts men maximalt i 24 månader.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina uppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden samtycke. Som besökare kan du samtycka till vår hantering av cookies på hemsidan. Samtycket, som är frivilligt, innebär ett uttryckligt godkännande av att vi behandlar dina uppgifter.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter när du registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar oss på annat sätt för prenumeration på information eller beställer tryckt information:

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna administrera din beställning och leverera beställd information. Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutad prenumeration eller levererad beställning, för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att du skall få beställd information. Nämnda intressen bedöms överväga eventuella intressen av att inte behandla uppgifterna.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss exempelvis via formulär på vår hemsida eller via e-post:

Vi behandlar personuppgifterna för att; besvara din fråga, ta tillvara på din synpunkt eller hantera ditt ärende. Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Det bedöms att det intresset överväger eventuella intressen av att inte behandla uppgifterna.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter i samband med lagstadgad förpliktelse som vi omfattas av eller vid en tvist:

En lagstadgad förpliktelse att behandla dina personuppgifter kan baseras på krav i lag eller annan författning som vi omfattas av. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem eller så länge tvisten pågår.

Rättslig grund för behandlingen: Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet eller för vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Vad gäller dig som anställd kan det förekomma andra former av personuppgiftsbehandlingar än de som nämns ovan. För sådana personuppgiftsbehandlingar skall ansvarig organisatorisk enhet inom LKAB lämna dig information.

4. Mottagare av personuppgifter internt och externt

LKAB kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen om det krävs för administrativa ändamål eller andra ändamål med betydelse för den verksamhet som bedrivs i koncernen.

LKAB kan lämna ut dina personuppgifter till externa mottagare såsom myndigheter och arbetstagarorganisationer, om det krävs enligt någon rättslig förpliktelse. Personuppgifter kan även på annan grund överlämnas till bolag och andra juridiska personer; ifall LKAB anlitat någon sådan juridisk person som biträde/uppdragstagare för exempelvis utförande av viss tjänst. I sådant fall krävs dock att LKAB ingått ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med den juridiska personen, i syfte att säkerställa att denne behandlar personuppgifterna på det sätt som lagstiftning och eventuella instruktioner föreskriver.

5. Dina rättigheter

Du har ett flertal rättigheter enligt GDPR.

Rätt till information

Du har rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att få information om behandlingen i samband med att dina personuppgifter samlas in samt när du begär det.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, genom ett så kallat registerutdrag, få reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss, på vilket sätt dessa uppgifter behandlas, ändamålet med behandlingen/behandlingarna samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna om dig lämnas ut.

Ett registerutdrag skall i normalfallet lämnas till dig senast en månad från det att din begäran mottagits.

Det kan föreligga omständigheter som medför att information i registerutdrag inte kan eller får lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller om ett utlämnande skulle kunna medföra nackdelar för någon annan.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Ifall du är anställd har du tillgång till vissa personuppgifter om dig själv (exempelvis adress och telefonnummer) som är registrerade i vårt HR-system. Du har därmed möjlighet att rätta dem själv.

Om du har sökt arbete hos oss ansvarar du för att de personuppgifter du angivit i ansökan är korrekta vid tiden för ansökan.

Rätt till radering av personuppgifter/rätt att bli glömd

Personuppgifter måste raderas i följande fall:

Om uppgifter raderas på din begäran måste vi också informera dem som vi lämnat ut uppgifterna till, om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra kan, i vissa fall, föreligga ifall det krävs för att vi skall kunna tillgodose andra viktiga rättigheter (som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet) samt ifall det krävs för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

Skulle begäran om radering bli aktuell, måste en dialog ske mellan LKAB som personuppgiftsansvarig och dig som begär radering.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast få användas för visst/vissa avgränsade ändamål.

Du kan bland annat begära att behandlingen begränsas fram till dess att uppgifters korrekthet utretts efter en, av dig framförd, begäran om rättelse. När begränsningen upphör har du rätt att få information om det.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

Rätt till dataportabilitet (rätt att överföra personuppgifter)

Ifall du lämnat ut dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). En förutsättning är att dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal. Enbart sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss omfattas av denna rättighet.

Rätt att inge klagomål

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

6. Kontaktuppgifter

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) och/eller det/de andra bolag inom LKAB-koncernen som behandlar dina personuppgifter är, ensamt eller gemensamt, personuppgiftsansvarig/personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingarna inom koncernen.

För personuppgiftsbehandlingarna inom koncernbolagen har till gemensam kontaktpunkt utsetts Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ), org. nr. 556001-5835, med adress Box 952, 971 28 Luleå, e-postadress info@lkab.com och telefonnummer 0771-760  000.

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingarna inom koncernen, kan du kontakta LKAB:s GDPR-samordnare via e-postadressen GDPR@lkab.com.