Bolagsstyrning

LKAB är ett svenskt aktiebolag inom gruv- och mineralindustrin. Bolaget är helägt av svenska staten.

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556001-5835. Vi har vårt säte och huvudkontor i Luleå. Bolaget är helägt av svenska staten, som i vår ledning representeras av näringsministern. Vårt firmanamn förkortas vanligen LKAB.

Bolagsstyrningen inom LKAB utgår från svenska lagar och förordningar, den svenska koden för bolagsstyrning (”koden”), statens ägarpolicy och interna styrdokument.

Eftersom LKAB är helägt av svenska staten är dock vissa bestämmelser i Koden inte tillämpliga. Följ länken nedan för att läsa mer om dessa undantag i informationen om våra styrdokument.

Läs mer om våra styrdokument

I statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, som fastställs årligen, redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av statligt ägda bolag.

Läs mer på regeringen.se

LKAB:s huvudsakliga beslutsorganen är bolagsstämman, styrelsen samt verkställande direktör. Styrelsen utses i samband med ordinarie bolagsstämma, som också brukar benämnas årsstämma eller årsmöte. Styrelsen utser i sin tur en verkställande direktör, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Bolagsordning

I bolagsordningen anges grundläggande förutsättningar för bolagets styrning, såsom firman, styrelsens säte, aktiekapital och kallelser till bolagsstämmor.

Aktuell bolagsordning
LKAB:s styrning och rapportstruktur

Bolagsstyrningsrapporter

I våra bolagsstyrningsrapporter avhandlas hur bolagets styrning och kontroll är organiserad i LKAB. Rapporterna finns i Års- och hållbarhetsredovisningarna.

Bolagsstyrningsrapporter för tio senaste åren

Bolagsstämmor och årsredovisningar

Våra högsta beslutsfattande organ är årsstämman, styrelsen och verkställande direktör (vd). Styrelsen utses av årsmötet och utser i sin tur vd, som är ansvarig för den dagliga verksamheten inom ramen för de riktlinjer och instruktioner som styrelsen sätter.

Besked om tid och plats för årsstämman 2023 meddelas senast i oktober 2022.

Vår senaste års- och hållbarhetsredovisning (webbaserad version)
Arkiv med års- och hållbarhetsredovisningar (PDF)

Riktlinjer för ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare inom LKAB följer de av stämman fastställda riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, LKAB:s riktlinjer. Dessa är baserade på de principer som beslutats i de av regeringen fastställda riktlinjerna, som du hittar här.