Bolagsstyrning

LKAB är ett svenskt aktiebolag inom gruv- och mineralindustrin. Bolaget är helägt av svenska staten.

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Vårt organisationsnummer är 556001-5835 och vi kallas vanligen LKAB. Vi har vårt säte och huvudkontor i Luleå.

Bolagsstyrningen inom LKAB utgår från svenska lagar och förordningar, den svenska koden för bolagsstyrning (”koden”), statens ägarpolicy samt interna styrdokument som styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör och bolagets egna riktlinjer.

LKAB:s styrdokument hittar du här
Aktuell bolagsordning

De viktigaste beslutsorganen är bolagsstämman, styrelsen samt vd. Bolagsstämman utser styrelsen, vilken i sin tur utser vd. Vd sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

LKAB:s styrning och rapportstruktur

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten är en integrerad del av LKAB:s förvaltningsberättelse. Här nedan kan du ta del av bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, liksom revisionsberättelsen inklusive revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten.

Senaste bolagsstyrningsrapporten
Senaste revisionsberättelsen

Här finns tidigare bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser.

I statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av statligt ägda bolag.

Bolagsstyrningsrapporterna finns i års- och hållbarhetsredovisningarna för respektive år.

Års- och hållbarhetsredovisningar

Finansiell information och rapporter

För mer finansiell information samt för att ta del av våra delårsrapporter och års- och hållbarhetsredovisningar, följ länkarna nedan.

Vår senaste års- och hållbarhetsredovisning (webbaserad version)
Års- och hållbarhetsredovisningar (arkiv med PDF-versioner)
Delårsrapporter
Finansiell information

Bolagsstämma och aktieägare

LKAB är helägt av svenska staten. Aktieägarens rätt att fatta beslut om LKAB:s angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.

Årsstämma i LKAB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

LKAB:s årsstämma 2024 hölls den 25 april i Vetenskapens hus i Luleå.

Dokumentation från LKAB:s årsstämma 2024
Protokoll och dokumentation från tidigare stämmor

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Styrelsens och styrelseutskottens arvode bestäms av årsstämman med utgångspunkt i statens ägarpolicy.

Årsstämman 2022 beslutade att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma utgår med 700 000 kronor till ordföranden och med 315 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.

För arbete inom revisionsutskottet utgår arvode med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till utskottsledamot. För arbete inom strategi- och samhällsomvandlingsutskottet utgår arvode med 71 500 kronor till utskottets ordförande och 49 500 kronor till utskottsledamot. För arbete inom ersättningsutskottet utgår arvode med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till utskottsledamot.

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagar­representanter.

Årsstämman i LKAB har antagit riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer grundar sig på regeringskansliets principer, som ingår i statens ägarpolicy. Styrelsen, genom dess ersättningsutskott, följer och utvärderar tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Arvoden till styrelsen, ersättningar för vd och övriga ledande befattningshavare samt efterlevnaden av beslutade riktlinjer beskrivs närmare i ersättningsrapporten samt i års- och hållbarhetsredovisningen.