Vårt miljöarbete

Miljöarbetet är en viktig del i vår omställning och verksamhet i stort. Vi arbetar ständigt med bland annat förebyggande åtgärder och uppföljning samt anordnar samråd och rapporterar till tillsynsmyndigheter.

Två personer i vintermiljö lyfter timmerstockar

För att LKAB ska kunna förbli en ledande högkvalitativ och hållbar leverantör av högförädlade järnmalmsprodukter tar vi hänsyn till hållbarhet i allt vi gör. Vårt arbete präglas av miljöhänsyn, vilket innebär att vi arbetar med kvalitetsförbättrande åtgärder i hela koncernen.

Vår verksamhet har stor påverkan på miljön – på naturen, vattnet, luften och den biologiska mångfalden. LKAB tar ansvar för att minimera vår påverkan. Vi ska vara ett av de mest resurs- och miljöeffektiva gruv- och mineralföretagen i världen.

Våra prioriterade åtgärdsområden är:

Alla medarbetare ska vara miljömedvetna och se det som en naturlig del i det dagliga arbetet. Tillsammans bygger vi ett LKAB där även de små förbättringarna för miljön räknas och hyllas.

Kvinna tar vattenprov ur bäck

CLIMB mäter den biologiska mångfalden

CLIMB har utvecklats tillsammans med bland annat Ecogain och Svemin, med stöd av Swedish Mining Innovation, och är ett verktyg som ska hjälpa oss att mäta biologisk mångfald och minimera vår negativa påverkan. LKAB har som mål att bidra till ökad biologisk mångfald där vi verkar till år 2030.

Miljörapporter

Nedan hittar du våra digitala miljörapporter. Vill du ha ett tryckt exemplar av en miljörapport istället?
Hör av dig till Siv Björnström: siv.bjornstrom@lkab.com.

Miljörapporter

LKAB är enligt miljöbalken skyldigt att varje år sätta ihop miljörapporter, som redovisas för ansvarig tillsynsmyndighet. I vårt fall rör det sig om Länsstyrelsen i Norrbotten och i vissa fall kommunerna där vi verkar. I rapporterna finns bland annat information om utsläpp, avfallshantering och buller.

Flygbild av Malmhamnen i Luleå

Samråd

För att ansökningar om exempelvis miljötillstånd ska bli så bra som möjligt genomförs just nu samråd med koppling till vår omställning.

Arbetsmiljö

Vill du läsa mer om vår arbetsmiljö? Besök våra karriärsidor för mer information om hur det är att jobba på LKAB.

Vanliga frågor om LKAB och miljö

Vi tar tacksamt emot frågor, synpunkter och klagomål som rör vår verksamhet. Var vänlig vänd dig till miljöingenjör vid respektive ort. Har du ett akut ärende, var vänlig vänd dig till LKAB:s industrivakt.
När du lämnar en synpunkt, fråga eller ett klagomål via telefon, formulär eller e-post ansvarar respektive orts miljöingenjör inom LKAB för att sammanställa ett svar. Detta kan ta olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. Miljöingenjören lämnar besked om när du kan förvänta dig ett svar kort efter att de nås av ditt ärende. Observera att detta gäller under kontorstid. I samband med kväll, helg eller semestertider kan svar dröja.
Vi är medvetna om att det i perioder förekommer störande damning från våra industriområden och anläggningar, särskilt i samband med torr väderlek och vind. Under barmarksperioden, då det inte finns risk för frysning, genomförs därför sopning, uppsugning, saltning och bevattning på våra områden, för att minska damningen. Vi utför löpande sådd av blottade ytor, så som vägrenar, vilande deponier och andra ytor som inte nyttjas i produktionen. Vi planterar också träd för att minska att vinden får fart inom industriområdet och för med sig dammet ut mot samhällena.

Under vinter och vår är det svårare att utföra dammbekämpning då vi inte kan använda vatten. Vid dagbrottet i Svappavaara används ett antal snökanoner som sprider ut en fin snödimma som stoppar upp dammet.

Det här är några av alla de åtgärder vi vidtar. Vi tar problemet på stort allvar och gör allt vi kan för att minimera damningen.
LKAB kontrollerar mängden damm, eller nedfallande stoft som det också kallas, månadsvis genom en metod som heter NILU. Det är enkelt förklarat en burk som står på ett stativ där dammet faller ner. Provet torkas och vägs och mängden stoft per 100 m2 räknas fram. Här finns de uppmätta resultaten vid olika mätpunkter på våra verksamhetsorter.

Utöver det tar LKAB även snöprov årligen, vanligtvis i mars månad. Snöprovtagningen går till så att vi tar ett prov från snötäcke till barmark, provet torkas och vägs och mängden stoft per 100 m2 räknas fram. Från snöprovet kan även annat kontrolleras, som pH. För mer information, se miljörapporterna.
LKAB kontrollerar buller via mätningar som görs av extern konsult en gång per år. Vilka bullernivåer som tillåts styrs av verksamhetens villkor. Från och med den 1 januari 2017 får verksamheten utomhus inte överstiga:
50 dBA dagtid (kl. 07-18 i Malmberget, kl. 06-18 i Svappavaara)
45 dBA kvällstid (kl. 18-22)
40 dBA nattetid (kl. 22-07 eller 22-06)

Bullret mäts på fasta punkter i samhällena samt inne på våra områden. Utifrån den kartläggningen planeras sedan åtgärder på industriområdena. I Svappavaara räknas inte bullret från sprängningar och ljudet från varningssignalen in i mätningarna.

För mer information, se våra miljörapporter.
Läs gärna våra miljörapporter som ger en sammanfattad bild av läget för respektive ort. I vår års- och hållbarhetsredovisning hittar du också mer information.
Det finns också ett antal nyheter och pressreleaser att läsa på webbplatsen.