Nedfallande stoft

Den verksamhet vi bedriver innebär påverkan på miljön i vår omgivning, bland annat i form av damning och nedfallande stoft. LKAB mäter kontinuerligt vår påverkan och arbetar aktivt för att minimera den.

Vy över industriområde
Dagbrott

Så mäter vi damning och nedfallande stoft

LKAB:s verksamhet ger upphov till damning som kan orsaka olägenheter för vår omgivning. Ambitionen är att minska denna diffusa damning och för att göra det behöver vi veta hur det ser ut och vart dammet sprids. Det görs vanligen genom att vi löpande har särskilda behållare placerade ute i omgivningarna, de samlas sedan in och analyseras månadsvis. Resultatet redovisas i våra årliga miljörapporter och till tillsynsmyndigheten.

Här hittar du våra miljörapporter

Vi jobbar för att minimera damningen

Damning är en trist men tyvärr svåråtkomlig följd av gruvverksamhet. Det är något vi tar på största allvar och det ska minimeras så långt det är möjligt. LKAB investerar mycket tid och pengar i att minska damning och nedfallande stoft från våra industriområden. Exempel på åtgärder är bevattning, sopning och saltning av vägar, gröngöring, alltså plantering av träd och vegetation för att binda mer av dammet, flytt och inbyggnation av dammande anläggningar, samt installation av dammutsugningsanläggningar.

Har du frågor? Hör gärna av dig!

Vanliga frågor om LKAB och miljö

Vi tar tacksamt emot frågor, synpunkter och klagomål som rör vår verksamhet. Var vänlig vänd dig till miljöingenjör vid respektive ort. Har du ett akut ärende, var vänlig vänd dig till LKAB:s industrivakt.
När du lämnar en synpunkt, fråga eller ett klagomål via telefon, formulär eller e-post ansvarar respektive orts miljöingenjör inom LKAB för att sammanställa ett svar. Detta kan ta olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. Miljöingenjören lämnar besked om när du kan förvänta dig ett svar kort efter att de nås av ditt ärende. Observera att detta gäller under kontorstid. I samband med kväll, helg eller semestertider kan svar dröja.
Vi är medvetna om att det i perioder förekommer störande damning från våra industriområden och anläggningar, särskilt i samband med torr väderlek och vind. Under barmarksperioden, då det inte finns risk för frysning, genomförs därför sopning, uppsugning, saltning och bevattning på våra områden, för att minska damningen. Vi utför löpande sådd av blottade ytor, så som vägrenar, vilande deponier och andra ytor som inte nyttjas i produktionen. Vi planterar också träd för att minska att vinden får fart inom industriområdet och för med sig dammet ut mot samhällena.

Under vinter och vår är det svårare att utföra dammbekämpning då vi inte kan använda vatten. Vid dagbrottet i Svappavaara används ett antal snökanoner som sprider ut en fin snödimma som stoppar upp dammet.

Det här är några av alla de åtgärder vi vidtar. Vi tar problemet på stort allvar och gör allt vi kan för att minimera damningen.
LKAB kontrollerar mängden damm, eller nedfallande stoft som det också kallas, månadsvis genom en metod som heter NILU. Det är enkelt förklarat en burk som står på ett stativ där dammet faller ner. Provet torkas och vägs och mängden stoft per 100 m2 räknas fram. Här finns de uppmätta resultaten vid olika mätpunkter på våra verksamhetsorter.

Ibland genomförs också så kallade PM10-mätningar, alltså av mindre luftburna partiklar, i våra samhällen.

Utöver det tar LKAB även snöprov årligen, vanligtvis i mars månad. Snöprovtagningen går till så att vi tar ett prov från snötäcke till barmark, provet torkas och vägs och mängden stoft per 100 m2 räknas fram. Från snöprovet kan även annat kontrolleras, som pH. För mer information, se miljörapporterna.
LKAB kontrollerar buller via mätningar som görs av extern konsult en gång per år. Vilka bullernivåer som tillåts styrs av verksamhetens villkor. Från och med den 1 januari 2017 får verksamheten utomhus inte överstiga:
50 dBA dagtid (kl. 07-18 i Malmberget, kl. 06-18 i Svappavaara)
45 dBA kvällstid (kl. 18-22)
40 dBA nattetid (kl. 22-07 eller 22-06)

Bullret mäts på fasta punkter i samhällena samt inne på våra områden. Utifrån den kartläggningen planeras sedan åtgärder på industriområdena. I Svappavaara räknas inte bullret från sprängningar och ljudet från varningssignalen in i mätningarna.

För mer information, se våra miljörapporter.
Läs gärna våra miljörapporter som ger en sammanfattad bild av läget för respektive ort. Du hittar dem här.

I vår års- och hållbarhetsredovisning hittar du också information. Det finns också ett antal artiklar att läsa på vår webb.