LKAB och klimatet

Vi står inför en global utmaning orsakad av klimatpåverkande utsläpp och i det här står järn- och stålindustrin för så mycket som en fjärdedel av industrins samlade koldioxidutsläpp. Vi har bestämt oss för att leda omställningen av vår industri, och gå från att vara en del av problemet till en viktig del av lösningen.

Metaller och mineral är oumbärliga på vägen mot en hållbar framtid. På LKAB strävar vi efter att vara ett av världens mest resurseffektiva och miljövänliga gruv- och mineralbolag. Vi inser vår påverkan på människor, miljön och klimatet, och jobbar dedikerat för att minimera den, lokalt, regionalt och globalt. På lång sikt kan vår omställning bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen med 40-50 miljoner ton årligen. Här och nu arbetar vi hårt för att också minska utsläppen från vår nuvarande verksamhet.

2045
ska vi vara nere på noll koldioxidutsläpp från alla våra processer och produkter.

Miljöpåverkan och resursanvändning

Vårt åtagande att minimera miljöpåverkan och maximera resurseffektivitet är centralt i det vi gör. Till 2030 siktar vi på att minska energiförbrukningen med tio procent per ton färdig produkt, parallellt med en 25-procentig minskning av koldioxidutsläppen från verksamheten. För att uppnå detta fasar vi gradvis ut fossila bränslen och ersätter dem med förnybara energikällor som vind, vatten och kärnkraft.

Kritiska mineral för en hållbar framtid

Sällsynta jordartsmetaller är väsentliga komponenter i saker som vindkraftverk, elbilar och vardagselektronik, såsom mobiltelefoner. Utan dessa kritiska mineral kan vi inte ställa om till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. En viktig del av vår strategi framåt är utvinning och förädling av fosfor och sällsynta jordartsmetaller.

Bevara den biologiska mångfalden

Att bevara den biologisk mångfalden är av största vikt. Vår verksamhet har stor påverkan på värdefulla naturmiljöer, och därför blir ansvarsfull markanvändning desto viktigare. I linje med Svemins plan för biologisk mångfald, CLIMB, har vi en tydlig vision: att till 2030 bidra till ökad biologisk mångfald i de områden där vi verkar.