Vår strategi för framtiden

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Med hjälp av våra medarbetare, en ny världsstandard för gruvbrytning, järnsvamp och kritiska mineral har vi stakat ut vägen mot koldioxidfri produktion till år 2045.

Vy över gruvområdet i Kiruna

De globala utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt och det inom en kort tidsperiod. För att få bukt med klimatproblemet krävs en omställning – en betydande utmaning då energiförbrukningen i världen är starkt kopplad till fossila bränslen. Det krävs systemförändringar som tar tid och förutsätter en hög grad av samverkan mellan industrin och beslutsfattare.

Med utgångspunkt från vår vision och mission stakar strategin för LKAB ut vägen framåt mot noll utsläpp av koldioxid från våra egna processer och produkter till år 2045. Den säkrar också vår konkurrenskraft på lång sikt.

Vår vision

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid.

Vår mission

Att innovativt och konkurrenskraftigt bryta och förädla järnmalm och mineral till klimateffektiva kvalitetsprodukter.

Tre innovationsområden

Samtidigt som vi förflyttar oss framåt i värdekedjan och skapar ökad tillväxt bygger vi i Norrbotten ett innovationskluster för framtidens fossilfria gruv- och mineralnäring. Klustret kommer att ha stor betydelse för de tre viktiga områden som vi ser ska leda till omställningen:

1. Ny världsstandard för gruvbrytning

Att bryta järnmalm med lönsamhet och säkerhet på större djup, och dessutom koldioxidfritt, ställer stora krav på nya brytningsmetoder. Ett omfattande arbete pågår där vi utvecklar en ny världsstandard för gruvbrytning genom digitalisering, automatisering, elektrifiering och nya arbetssätt. Detta lägger grunden för den nya värdekedjan med vidareförädling till järnsvamp.

2. Koldioxidfri järnsvamp

Produktionskapaciteten för järnsvamp byggs stegvis upp baserat på teknik som nyttjar vätgas producerad med fossilfri elkraft. Vi stärker vår position i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter och möjliggör kraftigt sänkta koldioxidutsläpp vilket skapar värde för såväl stålindustrin och dess kunder som för slutanvändaren av produkterna.

3. Kritiska mineral

Strategiskt värdefulla jordartsmetaller och fosfor ska utvinnas ur våra existerande råvaruflöden. Det innebär att vi tar steg in på nya marknader för mineralanvändning. Jordartsmetallerna används inom tekniskt avancerade applikationer så som permanentmagneter. Fosfor behövs i mineralgödsel inom jordbruket.

Man framför upplyst maskin i underjordsmiljö.

Ökad efterfrågan på stål och mineral

Metaller och mineral finns överallt. I morgondagens järnvägar, vindkraftverk, bilar och de industrimaskiner som tillverkar dem. Järn, samt andra metaller och mineral, är oumbärliga för klimatomställningen och för att uppnå FN:s globala mål.

Efterfrågan på stål och mineral förväntas öka i takt med att världens befolkning växer och samhällen byggs ut och ställer om. I samband med det ser vi till exempel att högvärdigt skrot kommer vara attraktivt att återanvända för våra kunder i deras egen produktion.

Stålindustrin väntas parallellt övergå från att använda kol och andra fossila bränslen till en elektrifierad ståltillverkning där tillgången på förnyelsebar el får stor betydelse – en förändring som förefaller ske snabbare i Europa än i övriga världen.

Den ökade efterfrågan på stål kan till viss del tillgodoses med ökad återvinning, men behöver i den elektrifierade ståltillverkningen kombineras med ny järnråvara. Därmed kommer behovet av nyproducerad järnmalm i form av järnsvamp att vara betydande.

Goda förutsättningar för LKAB och svensk industri

I Sverige och Norden har vi redan en hög andel förnyelsebar energi och ett kluster av organisationer med kompetens att utveckla framtidens lösningar såväl för stålindustrin som för kunder som har behov av exempelvis mineral och specialprodukter.

I vår kärnverksamhet kommer vi successivt öka vår produktion av högvärdig järnsvamp i takt med att stålföretagen förändrar produktionen. Genom hållbar och kostnadseffektiv produktion kommer vi göra det möjligt för våra befintliga och nya kunder att använda råvaror som är tillverkade fri från fossila bränslen.

Den högförädlade malm vi redan idag säljer har en relativt hög premie. Det i kombination med de värdefulla jordartsmetaller och fosfor vi också kan producera ger oss en mycket konkurrenskraftig position och goda förutsättningar att leda omställningen till en fossilfri järn-, mineral- och stålindustri.