Kritiska mineral utvinns ur gruvavfallet

Med fossilfri teknik ska LKAB utvinna fosfor för mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller, som är kritiska för ett hållbart jordbruk och den gröna omställningen. Vi breddar vår affär, ökar Sveriges och Europas självförsörjning och gör en insats för klimatet.

Skissbild över industripark.

I takt med att jordens befolkning ökar, ökar även vårt behov av mineral. De används överallt: fosfor som huvudingrediens i mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller i vindkraftverk, elbilar och fluor för tandvård och medicin.

Många av dessa mineral finns i det material som vi tar upp ur våra gruvor. Det är biprodukter från järnmalmsbrytningen, som annars blir avfall i våra dammar. Med hjälp av ny, innovativ teknik kan vi ta vara på allt det som finns i dagens gruvavfall och förvandla det till morgondagens kritiska resurser, utan onödiga koldioxidutsläpp.

Målsättningen är att i vår industripark i Luleå sätta en ny standard för mineralförädling som är fossilfri, elektrifierad och cirkulär.

500
Mer än 500 nya jobb skapas när vi bygger en helt ny industripark i Luleå.
Jordartsmetaller är en bristvara. Men inte hos oss.
5
gånger Sveriges hela behov av fosfor.

Cirkulärt och fossilfritt

Ju mer av materialet från vår gruvbrytning vi kan använda, desto bättre ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det är själva grundtanken.

Vi vill ge tillgång till värdefulla nya produkter och kritiska råmaterial, som fosfor för mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller för modern teknologi, utan att en ny gruva behöver anläggas och extra malm brytas.

Morgondagens resurser

Redan idag är mer än en tredjedel av LKAB:s industrimineralaffär baserad på förädling av gruvavfall och biprodukter från järnmalmsbrytningen. I framtiden ska den delen av affären bli av ännu större betydelse.

I Europa är vi idag till stor del importberoende av mineral. Att öka självförsörjningen är av hög prioritet både för Sverige och EU. Fosfor och sällsynta jordartsmetaller är till exempel listade som kritiska mineral av EU.

Vi räknar med att kunna producera:

ReeMap

Återvinning och innovation säkrar kritiska råmaterial för användning i grön teknologi och livsmedelsproduktion. Det är grunden i ReeMAP-projektet.

Läs mer på projektsidan ree-map.com

Vår omställning

Vi är mitt inne i den största omställningen i vår 130-åriga historia och kanske den största industriinvesteringen någonsin i Sverige. Till 2045 ska vi vara koldioxidfria.

Läs mer om omställningen