Produktionen av svavelsyra kan minska behov av köpt energi och ge möjlighet att förse Luleå med fjärrvärme

26 april 2024
Processbeskrivning LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineral. Grafik: Anders Humlebo/TT Nyhetsbyrån

LKAB planerar en industripark i Luleå där man ska producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller från järnmalmsbrytningens gruvavfall. I denna process är svavelsyra en viktig insatsvara. Svavelsyraproduktionen genererar stora mängder energi i form av värme och ånga, som LKAB avser använda i processen att producera fosforsyra och för att generera elektricitet vilket minskar det totala behovet av köpt energi.

LKAB och Boliden har tillsammans utrett möjligheten att använda Bolidens gruvavfall från Aitik som insatsmaterial för att producera svavelsyra. Men ökade kostnader för den planerade produktionen har lett fram till ett gemensamt beslut att det inte finns finansiella förutsättningar för att driva samarbetet vidare i dagsläget.

LKAB har nu valt att ändra till den lösning som är standard inom industrin, att producera svavelsyra baserat på elementärt svavel, vilket utvinns från mineral eller erhålls som en biprodukt från industriella svavelreningsprocesser.

─ Vi förlorar tillgången till den lokala källan och möjligheten att återvinna Bolidens gruvavfall, vilket var en spännande möjlighet. Men förutom att vara finansiellt hållbar, medför vår nya lösning även förbättrad klimat, miljö- och energieffektivitet för LKAB:s planerade industripark i Luleå. Produktionen av svavelsyra med elementärt svavel genererar liknande eller lägre koldioxidutsläpp per ton svavelsyra ur ett livscykelperspektiv, samt att deponi och utsläpp till vatten som härrörde från hanteringen av pyrit undviks, förklarar Pär Jonsén, Teknik och Affärsutvecklingschef, Affärsområde Specialprodukter LKAB.

Svavelsyraproduktionen genererar stora mängder energi i form av värme och ånga, som LKAB avser använda i processen att producera fosforsyra och för att generera elektricitet vilket minskar det totala behovet av köpt energi.

─ Den här lösningen kan också ge andra fördelar. Det kan ge oss en möjlighet att leverera och sälja överskottsenergi, som till exempel fjärrvärme till Luleborna. Hur mycket är direkt kopplat till hur mycket svavelsyra som produceras. LKAB kommer ha kapacitet att producera mer svavelsyra än det egna behovet är initialt, säger Pär.

Den tekniska förändringen medför ändringar i miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i miljötillståndsansökan. Därför kommer LKAB i maj att hålla ett kompletterande samråd och uppdatera ansökan, som kommer lämnas in innan utgången av 2024.