Det här tror vi på

Alla våra medarbetare bidrar med sina speciella kompetenser, egenskaper, förutsättningar och bakgrund till vårt LKAB. Det är viktigt. Genom mångfald och inkludering kan vi tillsammans skapa mer innovativa lösningar och bättre, klimateffektiva produkter.

Personer i arbetskläder i verksmiljö

Jämställdhet

Våra arbetsplatser ska spegla samhällets mångfald på alla nivåer, oavsett om det gäller ålder, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsvariationer.

Två personer i arbetskläder och gruvhjälmar.

Mångfald

Vår omställning kräver en ännu större bredd av kompetens, erfarenheter och perspektiv än vi har idag. Mångfald är en nyckel till innovation och konkurrenskraft.

Flygbild över färgglada hyreshus.

Samhällena

Vi tar ett stort ansvar i samhällena där vi verkar. Tillsammans ska vi bygga fantastiska platser att bo, leva och arbeta på.

Två personer i hjälm och arbetskläder.

Arbetsmiljö

Alla som jobbar hos oss ska ha en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Vi ska alla komma hem hela och friska efter arbetsdagen, fysiskt såväl som psykiskt.

Rapportera missförhållanden

Vi uppmanar alla medarbetare, allmänhet, partners och leverantörer att meddela misstänkta missförhållanden, till exempel arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer.

Du som arbetar hos oss ska i första hand rapportera till närmaste chef, dennes chef, HR-avdelning eller juridikavdelningen. Externa uppmanas att gå via kontaktperson på LKAB, eller inköpsavdelning, miljöavdelning, ekonomi- eller juridikavdelning.

LKAB tillhandahåller också visselblåsarsystemet SpeakUp, vilket är en extern kanal där enskilda personer anonymt kan lämna information om potentiellt olagliga eller oetiska missförhållanden inom bolaget eller koncernen.

Mer information om SpeakUp

Våra värderingar

Vi gör allt vi kan för att nå bästa möjliga resultat. Vi vågar tänka nytt och vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först. Våra värderingar – engagerad, nytänkande och ansvar – är grunden i allt vi gör.

Antikorruption

LKAB fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i hela vår värdekedja, i alla länder.

Ett högt förtroende för oss som företag är grunden för en framgångsrik affärsverksamhet och stärker vår konkurrenskraft. Vi engagerar oss inte i någon verksamhet som vi inte öppet kan stå för. Våra medarbetare varken tar eller ger ersättningar i form av gåvor, tjänster, resor eller representation som gör att hens ställning kan ifrågasättas.

Vi arbetar förebyggande och kontinuerligt med att motverka all form av korruption, via transparenta system och tydlig uppföljning. Vi följer svensk kod för bolagsstyrning och varje år revideras vi av en extern revisor.

Samtliga dokument, register och rapporter ska vara transparenta, korrekta och pålitliga. LKAB genomför även hållbarhetsrevisioner hos leverantörer i länder och branscher med höga korruptions- och hållbarhetsrisker samt hos leverantörer vi ska samarbeta med under lång tid.

Vi har en kontinuerlig dialog med samebyarna i vår omgivning för att förstå deras intressen och hitta sätt att arbeta tillsammans.
Uppförandekoden sätter ramarna för hur vi alla inom LKAB ska agera. Det bygger förtroende för oss som företag och är grunden för en framgångsrik affär.
En riktlinje finns för att stödja arbetet med att identifiera, respektera och hantera risker som är förknippade med negativ påverkan på mänskliga rättigheter.