Det här tror vi på

Var och en av våra medarbetare bidrar med sin unika kompetens, egenskaper och bakgrund till vårt LKAB. Det är viktigt. Genom den här mångfalden och inkluderingen kan vi skapa fler innovativa lösningar och bättre, mer klimateffektiva produkter.

Personer i arbetskläder i verksmiljö

Jämställdhet

Oavsett om det handlar om ålder, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsvariationer så ska våra arbetsplatser spegla samhällets mångfald.

Två personer i arbetskläder och gruvhjälmar.

Mångfald

Mångfald är nyckeln till innovation och konkurrenskraft, och vår omställning kommer att kräva ett ännu större spektrum av kompetens, erfarenheter och perspektiv än idag.

Samhällena

Som företag är vi engagerade i att stärka de samhällen där vi verkar, för att tillsammans med andra göra det till fantastiska platser att bo, arbeta och leva.

Två personer i hjälm och arbetskläder.

Arbetsmiljö

Varje medarbetare ska arbeta i en rygg, säker och utvecklande miljö, så att vi kan gå hem friska, både fysiskt och psykiskt, i slutet av varje arbetsdag.

Rapportera missförhållanden

Vi uppmanar alla medarbetare, allmänhet, partners och leverantörer att meddela misstänkta missförhållanden, till exempel arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer.

Du som arbetar hos oss ska i första hand rapportera till närmaste chef, dennes chef, HR-avdelning eller juridikavdelningen. Externa uppmanas att gå via kontaktperson på LKAB, eller inköpsavdelning, miljöavdelning, ekonomi- eller juridikavdelning.

LKAB tillhandahåller också visselblåsarsystemet SpeakUp, vilket är en extern kanal där enskilda personer anonymt kan lämna information om potentiellt olagliga eller oetiska missförhållanden inom bolaget eller koncernen.

Mer information om SpeakUp

Våra värderingar

Vi gör allt vi kan för att nå bästa möjliga resultat. Vi vågar tänka nytt och vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först. Våra värderingar – engagerad, nytänkande och ansvar – är grunden i allt vi gör.

Antikorruption

LKAB fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i hela vår värdekedja, i alla länder.

Ett högt förtroende för oss som företag är grunden för en framgångsrik affärsverksamhet och stärker vår konkurrenskraft. Vi engagerar oss inte i någon verksamhet som vi inte öppet kan stå för. Våra medarbetare varken tar eller ger ersättningar i form av gåvor, tjänster, resor eller representation som gör att hens ställning kan ifrågasättas.

Vi arbetar förebyggande och kontinuerligt med att motverka all form av korruption, via transparenta system och tydlig uppföljning. Vi följer svensk kod för bolagsstyrning och varje år revideras vi av en extern revisor.

Samtliga dokument, register och rapporter ska vara transparenta, korrekta och pålitliga. LKAB genomför även hållbarhetsrevisioner hos leverantörer i länder och branscher med höga korruptions- och hållbarhetsrisker samt hos leverantörer vi ska samarbeta med under lång tid.

Vi har en kontinuerlig dialog med samebyarna i vår omgivning för att förstå deras intressen och hitta sätt att arbeta tillsammans.
Uppförandekoden sätter ramarna för hur vi alla inom LKAB ska agera. Det bygger förtroende för oss som företag och är grunden för en framgångsrik affär.
En riktlinje finns för att stödja arbetet med att identifiera, respektera och hantera risker som är förknippade med negativ påverkan på mänskliga rättigheter.