Vårt ansvar för skydd av arter vid industrialiseringen på Svartön i Luleå 

Förberedelser inför vår industriella satsning

Innan vi påbörjar vår planerade etablering av en cirkulär industripark för utvinning av kritiska mineral på Svartön i Luleå ska vi genomföra en artskyddsutredning. Det innebär att vi måste ta reda på om det finns skyddade djur och växter i området. Det är viktigt att känna till att vi inte får göra något som innebär en beaktansvärd risk för skada på skyddade djur och växter och deras möjligheter att överleva. Det gäller både på lokal och nationell nivå.

Artskyddsutredning: Vår skyldighet att bevara

Vi genomför en grundlig artskyddsutredning för att bedöma hur vår planerade verksamhet kan påverka skyddade arter inom planområdet. Vårt mål är att undvika eller minimera negativ påverkan.

Mining with Nature: Vårt hållbarhetslöfte

Som ett gruv- och mineralbolag är vårt åtagande att undvika, minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald djupt rotat, dvs. att arbeta utifrån den så kallade skadelindringshierakin. Detta gäller för vår gruvverksamhet och vi kommer att arbeta efter samma åtagande när det gäller vår industrietablering för kritiska mineral i Luleå.

Förbättring av djurlivet och miljön

Vår strävan att bevara och återskapa miljöer som gynnar Svartöns djurliv:

Miljö innanför järnvägsslingan: Vi kommer att bevara områden inom den järnvägsslinga som finns på Svartön. Här återfinns en miljö som vi ser är fördelaktig för några av de djurarter som vi har identifierat. Vi planerar därför att gynna lokal flora genom att plantera ängsväxter i området. Utöver det kommer vi även att bevara och etablera dagvattendammar och våtmarker som gynnar födosökande och häckande fågelarter. 

Fågelsiktslinje: En så kallad fågelsiktslinje kommer att upprättas, där öppen sikt mellan land och mot fjärden/havet kommer att skapas för att gynna fågellivet och dess rörelsefrihet. 

Bevarande av skogar: Vi bevarar delar av den lövrika skogen för att gynna fåglar och fladdermöss och skapar trädrader för rastande fåglar. 

Tillskapande av våtmarksmiljöer: När vi utvecklar området kommer vi omhänderta dagvattnet lokalt och delar av dessa dammar kommer utformas så att de gynnar flora och fauna genom att bidra med grönstrukturer, vattenspeglar, anpassad vegetation och form. 

Arter vi skyddar

Vi har identifierat några specifika arter som förtjänar särskild uppmärksamhet: 

Storspov: I området har vi trots begränsade naturmiljöer identifierat två storspovsrevir. På det framtida verksamhetsområdet kommer delar av dessa revir att behöva användas och det blir enbart möjligt att behålla ytor för ett normalstort revir. Reviret kommer att flyttas och vi kommer i samband med det att skapa lämpliga grönstrukturer omkring dagvattendammarna, vilket kommer att gynna arten. När det gäller storspov är det värt att notera att det är en art som har stark förekomst i Norr- och Västerbotten, vilket skiljer sig från resterande Sverige. Baserat på detta, tillsammans med att det finns fördelaktig miljö i närliggande område, är vår bedömning att det andra paret kommer att hitta ett närliggande lämpligt habitat för sitt revir. I och med de förbättringar vi sätter in för storspoven kommer även andra arter att gynnas.  

Grodor: Innanför järnvägsslingan finns goda levnadsmiljöer för grodorna, med födosöksområden (lågvuxen växtlighet), fortplantningsområden (dammar) och övervintringsområden (bland annat banvallen) Vi kommer att bevara områden för grodor innanför järnvägsslingan.  

Fladdermöss: Lövskog i strandlinjen kommer att bevaras för fladdermöss och deras födosökande. 

Hackspett: Födosöksområden för hackspett i form av lövträd kommer att bevaras. 

Övrigt åtgärder: Åtgärder vi gör för att skapa en bra naturmiljö som gynnar arter är att skapa mer öppna ytor (genom att röja) för att inte låta området växa igen samt att iordningställa skyddande buskage som gynnar grodor, höstlåsbräken och övrig flora.  

Vår tidsram

Alla våra åtgärder och förbättringar kommer att genomföras utanför häckningsperioder och innan stora byggnationer startar på området. Det gör vi för att säkerställa att arterna inte skadas och har möjlighet att etablera sig innan vår verksamhet tar fart.