Flygbild av Malmhamnen i Luleå

Samråd för industripark för kritiska mineral i Luleå

LKAB planerar att bygga en industripark på Svartön utanför Luleå. Här ska dagens biprodukter från järnmalmsproduktionen förädlas till användbara och viktiga produkter, som sällsynta jordartsmetaller (REE) till elbilar och vindkraftverk samt fosfor till mineralgödsel för säker matproduktion.

Sammanfattningsvis kommer ansökan att avse ett miljötillstånd för att bedriva storskalig industriverksamhet, bestående av flera processanläggningar som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken, och som innebär arbeten och drift som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även av den högre kravnivån, i den så kallade Sevesolagstiftningen. Den planerade verksamheten kommer bland annat att medföra miljöeffekter kopplade till resursanvändning i form av kemiska produkter, vatten, och energi, utsläpp till luft och vatten, ökade transportrörelser i närområdet, buller samt risker på grund av hantering av kemikalier. Den planerade vattenverksamheten, som bland annat består i att anlägga en ny kaj och fylla ut vattenområde för att skapa en utökad produktionsyta, kommer att medföra påverkan på vatten- och landområden.

Innan tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen har LKAB genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken och Sevesolagstiftningen genomföras med bland annat den allmänhet som kan antas berörd och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Ett kompletterande samråd pågår nu, den 13 maj 2024 – 9 juni 2024, samråd har tidigare genomförts den 3 maj 2022 – 11juni 2022 och kompletterande samråd 4 april 2023 – 19 juni 2023.

Kompletterande samråd maj 2024

Anledningen till att vi nu bjuder in till ett kompletterande samråd enligt miljöbalken (1998:808) och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” är för att vi har gjort vissa förändringar i placeringar av anläggningar och installationer, men främst att vi byter teknik för produktionen av svavelsyra. Svavelsyra är en viktig insatsvara i processen för att producera sällsynta jordartsmetaller och fosfor. LKAB har nu valt att ändra till den lösning som är vanligast i industrin världen över, att producera svavelsyra baserat på elementärt svavel, vilket utvinns från mineral eller erhålls som en biprodukt från industriella svavelreningsprocesser.

Precis som vid tidigare samråd har ni möjlighet att inkomma med era synpunkter. Ta del av samrådsunderlaget och lämna dina synpunkter nedan.

Skissbild av LKAB:s framtida industripark för kritiska mineral

Samrådsunderlag för industriparken i Luleå

Samrådet är en i miljöbalken lagstadgad process för att samla information och kunskap inför en tillståndsprövning. Samrådet ger också närboende och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter kring den planerade verksamheten.