Flygbild av Malmhamnen i Luleå

Samråd för industripark för kritiska mineral i Luleå

LKAB planerar att bygga en cirkulär industripark på Svartön utanför Luleå. Här ska dagens biprodukter från järnmalmsproduktionen förädlas till användbara och nyttiga produkter, som sällsynta jordartsmetaller (REE) till elbilar och vindkraftverk samt fosfor till mineralgödsel för säker matproduktion.

Sammanfattningsvis kommer ansökan att avse ett miljötillstånd att bedriva storskalig cirkulär industriverksamhet samt hamnverksamhet på Svartön. Den planerade verksamheten kommer bland annat medföra miljöeffekter kopplade till resursanvändning i form av kemiska produkter, vatten och energi, utsläpp till luft och vatten, ökade transportrörelser i närområdet, buller samt risker på grund av hantering av kemikalier. Verksamheten kommer även inkludera vattenverksamhet då vi planerar att anlägga en ny kaj och göra utfyllnad för utökad produktionsyta. Detta medför påverkan på vatten- och landområden.

LKAB avser att söka tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. LKAB:s cirkulära industripark kommer bestå av flera processanläggningar som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken och innebär byggnationsarbeten och drift som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även av den högre kravnivån i den så kallade Sevesolagstiftningen.

Innan tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen har LKAB genomfört samråd enligt 6 kap. miljö-balken och Sevesolagstiftningen genomföras med bland annat den allmänhet som kan antas berörd och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd genomfördes den 18 och 19 maj 2022 samt ett kompletterade samråd den 25 och 26 april 2023.

Skissbild av LKAB:s framtida industripark för kritiska mineral

Samrådsunderlag för industriparken i Luleå

Samrådet är en i miljöbalken lagstadgad process för att samla information och kunskap inför en tillståndsprövning. Samrådet ger också närboende och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter kring den planerade verksamheten.