Ansökan avseende samlat tillstånd för LKAB:s verksamhet i Malmberget

LKAB ansöker om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget, inklusive anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och anläggning för utvinning av apatit.

Industriområde i vintermiljö.
Foto: Daniel Olausson

Kort om tillståndsärendet som samrådet avser

LKAB påbörjade under hösten 2021 samrådsprocessen för den samlade tillståndsprövningen av verksamheten i Malmberget. Hybrit Development AB inledde i juni 2020 samråd för att uppföra och driva en demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas enligt Hybritteknologin. I samband med den samrådsprocessen beslutades att demonstrationsanläggningen ska placeras inom LKAB:s industriområde i Vitåfors. Samrådet fortsatte under 2022.

Prövningens omfattning och avgränsning finns beskrivet i de samrådsunderlag som är framtagna. LKAB skickade in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i maj 2023.

Mer om samråds- och tillståndsprocessen

Samrådet är det första steget i en tillståndsprövning, med syfte att samla in synpunkter om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra. Samrådet gäller även innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska utgöra en del av ansökan. Eftersom verksamheterna omfattas av den så kallade Sevesolagen avser samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas och begränsas.

Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse tas fram och bifogas tillståndsansökan. I samrådsredogörelsen kommer det att framgå vilka synpunkter som samlats in och hur vi tagit hänsyn till dem.

Illustration över de olika stegen i en samrådsprocess

Två separata samråd blir ett gemensamt

LKAB och Hybrit Development AB (Hybrit) har tidigare hållit samråd var för sig under 2020 till 2021. Mot bakgrund av LKAB:s miljö- och klimatstrategi har det beslutats att Hybrits demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas ska ingå i den samlade tillståndsprövningen för LKAB:s verksamhet i Malmberget. Ett nytt gemensamt samrådsunderlag, som inkluderar demonstrationsanläggningen, har därför tagits fram. Detta underlag ersätter de samrådsunderlag som LKAB och Hybrit tidigare har tagit fram.

Stort tack för dina synpunkter!

Vi vill skicka ett varmt tack för alla de synpunkter som kommit in i samband med samråden. De har varit till stor hjälp i framtagandet av vår tillståndsansökan för Malmberget.