Samråd avseende samlad prövning av LKAB:s verksamhet i Malmberget

LKAB ansöker om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget, inklusive anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och anläggning för utvinning av apatit.

Industriområde i vintermiljö.
Foto: Daniel Olausson

Kort om tillståndsärendet som samrådet avser

LKAB påbörjade under hösten 2021 samrådsprocessen för den samlade tillståndsprövningen av verksamheten i Malmberget. Hybrit Development AB inledde i juni 2020 samråd för att uppföra och driva en demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas enligt Hybritteknologin. I samband med den samrådsprocessen beslutades att demonstrationsanläggningen ska placeras inom LKAB:s industriområde i Vitåfors. Samrådet fortsatte under 2022.

Vi bjuder nu in till ett kompletterande samråd med fokus på sjösystemet Naalojärvi.

Prövningens omfattning och avgränsning finns beskrivet i de samrådsunderlag som är framtagna. LKAB planerar att skicka in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt under första halvan av 2023.

Mer om samråds- och tillståndsprocessen

Samrådet är det första steget i en tillståndsprövning, med syfte att samla in synpunkter om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra. Samrådet gäller även innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska utgöra en del av ansökan. Eftersom verksamheterna omfattas av den så kallade Sevesolagen avser samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas och begränsas.

Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse tas fram och bifogas tillståndsansökan. I samrådsredogörelsen kommer det att framgå vilka synpunkter som samlats in och hur vi tagit hänsyn till dem.

Illustration över de olika stegen i en samrådsprocess

Två separata samråd blir ett gemensamt

LKAB och Hybrit Development AB (Hybrit) har tidigare hållit samråd var för sig under 2020 till 2021. Mot bakgrund av LKAB:s miljö- och klimatstrategi har det beslutats att Hybrits demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas ska ingå i den samlade tillståndsprövningen för LKAB:s verksamhet i Malmberget. Ett nytt gemensamt samrådsunderlag, som inkluderar demonstrationsanläggningen, har därför tagits fram. Detta underlag ersätter de samrådsunderlag som LKAB och Hybrit tidigare har tagit fram.

Mer information och öppet hus

Här hittar du mer information, dels de vanliga samrådsunderlagen, dels en populärversion av samrådsunderlaget. Ta dig gärna tid att läsa igenom dessa dokument.

Vi har haft en samrådsutställning på Gällivare bibliotek och Re-form i Norrskensgallerian. Den 31 maj och 8 juni 2022 hölls öppet hus på Myranskolan i Koskullskulle respektive Folkets hus i Gällivare. Vi vill tacka alla som besökte oss på någon av dessa platser och deltog i samrådet.

Stort tack för dina synpunkter!

Synpunkter som lämnats inom ramen för tidigare genomförda separata samråd till LKAB respektive Hybrit behöver inte lämnas in på nytt. Hittills inkomna synpunkter finns väl dokumenterade och kommer att redovisas i samrådsredogörelsen.

Utöver det här samrådet pågår eller planeras dialoger mellan LKAB och andra aktörer, med information och underlag som tillhandahålls på annat håll. Synpunkter som inte har direkt samband med den nu planerade tillståndsansökan bör lämnas inom ramen för annan dialog.