Framväxten av en ny industri i Norrbotten

I Luleå planeras nu en cirkulär industripark för produktion av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det kan leda till hundratals nya jobb. Anläggningen kommer då att ha stor betydelse för Sveriges och EU:s självförsörjning och minskade beroende från Kina och Ryssland när det gäller sällsynta jordartsmetaller och fosformineralgödsel.

Allt fler blickar riktas mot Norrbotten i det som brukar kallas den gröna industrialiseringen. I Luleå planeras en cirkulär industripark för produktion av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Förutom omfattande investeringar och nya arbetstillfällen skapas en ny affär för LKAB och en helt ny industri inom kemiteknik i Norrbotten.

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till elbilar och vindkraftverk förväntas öka mer än femfalt fram till 2030. Men Europa är importberoende av dessa kritiska mineral och Kina dominerar produktionen. Fosfor är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel som är nödvändigt för vår livsmedelsproduktion och finns tillsammans med sällsynta jordartsmetaller med på EU:s lista över kritiska mineral. Idag är Europa importberoende av dessa mineral där Kina fullständigt dominerar marknaden för sällsynta jordartsmetaller, vilket ökar sårbarheten för europeisk industri. Därför står självförsörjning av kritiska mineral högt på agendan inom hela Europa.

"Anläggningen kommer ha stor betydelse för att öka Sveriges och EU:s självförsörjning av kritiska mineral – kritiska mineral som också är helt avgörande för att vi ska klara klimatomställningen."

David Högnelid, strategichef affärsområde specialprodukter, LKAB

Det börjar i gruvan

Grunden till hela projektet är LKAB:s järnmalm. Malmen innehåller apatit, som i sin tur innehåller fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det är material som i dagens produktionssystem blir till avfall men som LKAB nu planerar att ta vara på och utvinna.

Till 2045 ska LKAB:s processer och produkter vara koldioxidfria, vilket innebär att de bygger industriparkens processer på fossilfri teknik. Ambitionen är att även viktiga insatsvaror som exempelvis vätgas ska produceras med fossilfri energi.

– Planen är att i ett första steg producera apatitkoncentrat i anslutning till våra gruvor i Malmfälten. Det ska sedan fraktas till industriparken i Luleå där apatitkoncentratet löses upp och vi separerar ut fosfor och jordartsmetaller, där även gips blir en biprodukt, säger David Högnelid.

I början på 2022 redovisade LKAB för första gången prospekteringsresultat från den så kallade Per Geijer-fyndigheten norr om Kiruna som visar att malmen i fyndigheten innehåller upp till sju gånger mer fosfor jämfört med de malmkroppar som LKAB bryter i Kiruna idag. Utökade studier under året har visat att fyndigheten har mer än 1,3 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller i form av Rare Earth Oxides (REO) som används för produktion av Rare Earth Elements (REE), nödvändiga för de permanentmagneter som bland annat behövs i tillverkning av elbilar och vindkraftverk.

– Med cirkulär utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter från järnmalmsbrytningen skulle en framtida brytning av Per Geijermalmen ge oss potential att ersätta den tidigare importen av fosformalm till Europa från Ryssland och ett betydande tillskott att bidra till EU:s självförsörjning av REE, berättar David Högnelid.

LKAB skulle kunna bli en betydande producent för jordbruket och grön teknik

I den planerade industriparken planerar vi att producera:

Fosfor för mineralgödsel

Fosfor

Fosfor är ett av tre viktiga näringsämnen som tillsätts i mineralgödselmedel som används inom jordbruket. Ungefär hälften av världens livsmedelsproduktion är beroende av detta. Europa är till 90 procent beroende av import av fosfor och Ryssland har stått för en betydande del av produktionen.

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller finns också med på listan över kritiska råvaror, och idag har vi ingen utvinning i Europa. Kina dominerar både gruvdrift och bearbetning, medan Europa till stor del är beroende av sällsynta jordartsmetaller för tillverkning av de permanentmagneter som är nödvändiga för elbilar och vindkraft som är krävs för den gröna omställningen.

I den cirkulära industriparken i Luleå kommer LKAB att ta fram ett koncentrat som innehåller en mix av sällsynta jordartsmetaller som i nästa steg behöver separeras. Idag dominerar Kina den delen av marknaden. Under 2022 blev LKAB huvudägare i det norska bolaget REEtec som har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separation av sällsynta jordartselement med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med den dominerande kinesiska produktionen. Här kommer bland annat jordartselementen neodym och praseodym till permanentmagneter som används i bland annat elmotorer i elbilar och vindkraftverk att produceras.

– Eftersom Europa idag saknar utvinning och enbart har marginell förädlingskapacitet markerar LKAB:s och REEtec:s samarbete starten på något nytt i Europa. Vi etablerar basen för en ny värdekedja med hållbart producerade produkter som idag domineras av Kina, avslutar David Högnelid.