Här börjar den gröna omställningen

Nytt miljötillstånd för verksamheten i Gällivare

Det är här startskottet för LKAB:s omställningsresa och den största industrisatsningen någonsin i Sverige går. Här vill vi bygga om, bygga till och skapa en ny hållbar industri.

Flygbild över industriområde

Vi har funnits här i över 130 år – nu finns nyckeln till LKAB:s framtid här, när Gällivare tar täten i den gröna omställningen.

I dag bryter vi järnmalm i ungefär hälften av det tjugotal malmkroppar som finns i Malmbergsgruvan. I dagsläget har vi identifierat mineralreserver och -tillgångar på 5,7 miljarder ton, vilket ger oss potential att fortsätta verksamheten och vara en viktig spelare i samhället under lång, lång tid framöver.

Och omställningsresan som påbörjas i Gällivare är inte bara viktig för LKAB, utan en viktig milstolpe för hela Sverige och globalt. Här ska bli navet i omställningen av hela vår industri; ett nytt miljötillstånd är avgörande för att det ska bli verklighet. Därför är den pågående tillståndsprocessen för vårt industriområdet i Malmberget och den nya demonstrationsanläggningen av yttersta vikt för att möjliggöra en mer hållbar framtid för LKAB.

17 miljarder kronor

omsatte verksamheten 2022.

9,8 miljoner ton

färdiga järnmalmsprodukter producerades under 2022.

1 100

medarbetare inom verksamheten i Gällivare/Malmberget.

5,7
I Gällivare har vi identifierat ytterligare mineralreserver och -tillgångar på inte mindre än 5,7 miljarder ton.

Det innebär tillståndsansökan

Under våren 2023 lämnade LKAB in den historiska tillståndsansökan för verksamheten i Malmberget. Den omfattar dels tillstånd för att fortsätta med den befintliga gruv- och förädlingsverksamheten och byggande av en första demonstrationsanläggning för fossilfri järnsvamp samt ett apatitverk.

Ansökan innebär samma produktionsmängder av järnmalm som idag, men med vissa utökningar och förändringar som till exempel nya deponier och påbyggnad av sandmagasinet. För gruvbrytningen kan det bli aktuellt med ett något utökat antal malmkroppar jämfört med idag, men ansökan omfattar inte någon ny huvudnivå utan den förblir på 1 250 meters djup.

En produktionsökning i förädlingsverken kommer att ske successivt och eventuella nya anläggningar bli aktuellt, exempelvis nytt sovringsverk, kommer att vara placerade inom nuvarande industriområde.

Demonstrationsanläggning och apatitverk

Det mest påfallande i ansökan är byggandet av en demonstrationsanläggning för fossilfri järnsvamp, med hjälp av HYBRIT-teknologi. Den här första produktionsanläggningen  är tänkt att producera cirka 1–1,5 miljoner ton järnsvamp per år, och är det första steget mot att helt ställa om verksamheten i Gällivare.

I en ny anläggning vill vi utvinna apatit ur restmaterialet från sovrings- och anrikningsverken. I stället för att som idag lägga det på deponi, tar vi då första steget mot produktion av fosfor till mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller samt fluor. Tanken är att här i Gällivare producera ett apatitkoncentrat som sedan fraktas vidare till den planerade industriparken i Luleå för vidare förädling.

Två personer i gruvmiljö med robothunden Spot

LKAB:s framtida konkurrenskraft och möjlighet att lyckas med den gröna omställningen bygger på snabbare, effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

För att nå dit kommer det krävas förståelse och samarbete med många parter, inklusive myndigheter, domstolar, politiker och, inte minst, de samhällen där vi verkar. Genom att arbeta tillsammans når vi framgång!

Grafisk illustration över tillståndsprocessen för verksamheten i Gällivare/Malmberget

Varför tillståndet är avgörande

Världen står inför stora utmaningar till följd av klimatpåverkande utsläpp; 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Vi behöver alla förändra hur vi använder våra resurser för att möta det.

Idag släpper vi själva ut 645 000 ton koldioxid årligen, vilket motsvarar ungefär fyra procent av den svenska industrins totala utsläpp. Samtidigt så är behovet av våra produkter större än någonsin: våra metaller behövs för att bygga till exempel järnvägar, byggnader och broar; våra mineral behövs för exempelvis vindkraftverk, mobiltelefoner och elbilar.

Om ansökan beviljas och vi lyckas med omställningen kan vi trygga lönsamheten för lång tid framöver, säkra vår framtid i Norrbotten och Gällivare och fortsätta bidra till att skapa arbetstillfällen och bygga ett attraktivt samhälle, samtidigt som vi bidrar till att minska globala koldioxidutsläpp med 40–50 miljoner ton varje år, lika mycket som Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser idag.

Samtidigt som dagens gruvbrytning har en stor klimatpåverkan så ökar efterfrågan på stål i världen. Kina står för mer än 50 procent av världens råstålsproduktion och även om tillväxttakten avtagit något så fortsätter landet stå för den största importen av sjöburen järnmalm.

Både Ryssland och Ukraina är stora producenter av järnmalm och konflikten i regionen påverkar många av våra europeiska kunder som är delvis eller helt beroende av leveranser därifrån.

Och det är inte bara efterfrågan på stål som ökar: Europas behov av sällsynta jordartsmetaller ökar i snabb takt men i dagsläget saknas helt egen utvinning. Större självförsörjning av mineralgödsel är också en utmaning, med tanke på dess viktiga roll för matproduktionen och att EU idag är beroende av import.

Vi har möjlighet att bidra till att lösa allt det här.

Jan Moström

"Vår ansökan är av avgörande betydelse för oss som bolag, för Gällivare, för regionen, för Sverige och för Europas framtid. Vi befinner oss mitt i den största omställningen i LKAB:s historia och det är bråttom. Vi har en ambitiös tidsplan och det är kritiskt att vi och samhället visar att vi klarar av att hantera komplicerade frågor, som ofta ryms inom en miljötillståndsansökan, och samtidigt ökar takten i omställningen."

Jan Moström, vd och koncernchef

Framtidens industriområde i Malmberget

För LKAB innebär omställningen att vi sätter en ny världsstandard för gruvbrytning på stora djup, att producera koldioxidfri järnsvamp och att utvinna kritiska mineral.

Det här innebär att vi inte bara bygger en ny en fabrik för järnsvamp, det kommer att kräva stora investeringar och omfattande om- och nybyggnationer på vårt industriområde, liksom under jord i gruvan.

Läs mer om demonstrationsanläggningen här

Utmaningar att övervinna

För att uppnå våra mål finns det betydande utmaningar som måste övervinnas, och tillståndet är bara en av dem. Vi behöver mer arbetskraft, nya kompetenser och utveckling av ny teknik. Det kommer även att krävas mycket energi – mer fossilfri el – i den nya produktionen, samt investeringar i infrastruktur, både inne på våra egna industriområden och ute i samhället, exempelvis för att möjliggöra transporter på Malmbanan och för att det ska finnas någonstans att bo när vi och Gällivare växer.

Maskin i gruva under jord

Vår omställning

Vägen mot noll utsläpp av koldioxid från våra egna processer och produkter går via tre fokusområden: koldioxidfri järnsvamp, hållbar gruva och kritiska mineral.