Samråd för provbrytning av järnmalm i Svappavaara

LKAB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för provbrytning av upp till 500 000 ton järnmalm inom Svappavaara industriområde.

Flygbild över dagbrott

Det rör sig framför allt om framför allt hematitmalm, låghaltig magnetitmalm samt så kallad blandmalm för vidare processtekniska försök. Provbrytning kommer att ske från markytan (ovanjordsbrytning) som dagbrott i större dike/skärning och/eller genom underjordsbrytning. Provbrytningen kommer att ske inom Svappavaara gruvindustriområde, direkt söder om Gruvbergets befintliga dagbrott. I samband med provbrytningen, såväl ovan- som underjord, planeras även vattenverksamhet i form av viss bortledning av grundvatten.

Verksamheten i Svappavaara omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka (Sevesolagen). LKAB:s anläggning i Svappavaara är en Sevesoverksamhet på den högre kravnivån på grund av den mängd explosiv vara som hanteras i dagbrottsgruvorna. Detta samråd omfattar därmed Sevesorelaterade frågor.

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka beslutet. LKAB samråder med Länsstyrelsen i Norrbotten, Kiruna kommun, samebyar, övriga myndigheter, organisationer, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten och den allmänhet som kan komma att beröras av planerad verksamhet. Syftet med samrådet är att informera om planerad provbrytning, föra dialog och inhämta synpunkter. Denna annons är en del i detta samråd.

För den som saknar möjlighet att ladda ner eller skriva ut underlaget går det bra att kontakta LKAB för att få en utskriven kopia hemskickad. Det finns även möjlighet att hämta tryckta exemplar av samrådsunderlaget utanför industrivaktens lokal i Svappavaara. Exemplaren återfinns på hyllan i hallen utanför vakten.

Eventuella synpunkter lämnas senast 5 mars 2024. Detta för att kunna ta hänsyn till synpunkterna under det fortsatta arbetet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Via e-post (vilket föredras):
Provbrytning-svappavaara@lkab.com.
Märk ämnesraden i e-postmeddelandet ”Samråd provbrytning Svappavaara”.

Via brev:
LKAB Kiruna
Förvaltningskontoret FK 8
981 86 Kiruna
Märk brevet med ”Samråd provbrytning Svappavaara”.