Samråd för utökning av befintlig deponi i Kiruna

LKAB bjuder in till samråd enligt miljöbalken med anledning av planerad ansökan om tillstånd för en utökad deponi för restkalk inom Kiirunavaara industriområde.

LKAB-skylt i vintersol

Bakgrund

Vid LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Svappavaara och Malmberget uppkommer restkalk från rökgasreningen som genereras så länge verksamheterna är i drift. Planerade produktionsökningar kan medföra att mängden restkalk ökar.

För närvarande deponeras all restkalk från LKAB:s verksamheter inom gruvindustriområdet i Kiruna, där LKAB innehar en befintlig kalkdeponicell avsedd för deponering av icke-farligt avfall (restkalk). Det kvarvarande deponiutrymmet vid den befintliga deponicellen bedöms räcka ytterligare ett fåtal år, varefter det kommer att finnas behov av ytterligare deponiutrymme. LKAB avser därför att ansöka om tillstånd för anläggandet av en ny deponicell för restkalk i anslutning till den befintliga. Ansökan kommer också att omfatta fortsatt drift och avslutning/efterbehandling av den befintliga deponicellen samt eventuell möjlighet till förbehandling av restkalken genom befuktning.

Samråd

Enligt 6 kap. 29 MB ska samrådet avse att beskriva verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Ansökan om miljötillstånd sker vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Syftet med samrådet är att informera om planerad verksamhet, skapa dialog med berörda myndigheter, organisationer och allmänheten och inhämta synpunkter för framtagande av ansökningshandlingar.

Samråd gällande kalkdeponin har tidigare genomförts under våren 2022. Till följd av den långa tid som förflutit samt förändringar i ansökans omfattning genomför LKAB ett kompletterande samråd. Tidigare inlämnade synpunkter kommer att beaktas i samrådsprocessen.

Synpunkter kan företrädesvis lämnas per e-post till samrad.kalkdeponi@lkab.com

alternativt skriftligt till:
LKAB Kiruna,
Förvaltningskontoret FK 6
981 86 Kiruna.

Märk e-post och brev med ”Samråd kalkdeponi LKAB Kiruna”.

Vi tar tacksamt emot Era synpunkter på den planerade verksamheten till och med den 2 maj 2024. Alla synpunkter och frågor kommer att beaktas i kommande ansökningshandlingar.

Om ni har frågor rörande samrådet är ni välkomna att kontakta: 

Mårten Fäldner, projektledare LKAB Miljötillstånd
Telefon: 070-319 53 80