LKAB:s förslag till EU:s kommande lag om kritiska råmaterial

2 december 2022

LKAB har svarat på konsultationen om den kommande EU-lagen om kritiska råmaterial och redogjort för vad som behövs för att stärka Europas självförsörjning och möjliggöra den gröna omställningen.

Bildmontage med EU-flagga och LKAB-tåg i fjällmiljö

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt linjetal i september 2022 att EU ska ta fram ett nytt lagförslag om kritiska råmaterial som EU-kommissionen planerar att presentera i början av 2023.

– LKAB välkomnar EU-kommissionens initiativ att ta itu med det uppenbara och akuta behovet av att säkra Europas råvaruförsörjning. Behovet av metaller och mineral är avgörande för att EU ska nå målet om att vara klimatneutralt 2050. Förutom kortsiktiga åtgärder, som import, handel och lagring, måste Europa ta itu med hur man långsiktigt ska säkra ökad inhemsk produktion, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB.

LKAB har, inom ramen för EU-kommissionens samråd, tagit fram fyra förslag som bör genomsyra den nya lagen om kritiska råmaterial:

  1. Förbättra möjligheterna att genomföra prospekteringsarbete, för att öka kunskapen och möjligheterna att identifiera de mineraliseringar som har störst geologisk potential.
  2. Förbättrade tillståndsprocesser, genom effektivare tillståndsförfaranden, förtydligande att genomförande av gruvprojekt kan vara en tvingande orsak som har ett väsentligt allmänintresse (imperative reason of overriding public interest, IROPI) och utökad vägledning om tolkningen av EU-lagstiftningen.
  3. Ett erkännande av både kritiska och strategiska metaller och mineral, med stöd av prognoserna för efterfrågan på metaller och den geologiska kopplingen mellan kritiska råvaror och vanligare metaller och mineraler.
  4. Förbättrad politisk och rättslig samstämmighet, vilket ger möjligheter att rättsligt erkänna gruvdrift och produktion av kritiska och strategiska råvaror som lika viktiga som andra intressen med rättsligt bindande mål på EU-nivå.

Läs hela LKAB:s svar här.

LKAB kan vara en del av lösningen

Flera kritiska råmaterial importeras främst från länder som Ryssland eller Kina, där de kan ha producerats under dåliga miljömässiga och sociala förhållanden och där tillgången till dem är kopplade till risker på grund av geopolitiska omständigheter.

LKAB producerar cirka 80 procent av järnmalmen i Europa och har potential att bli en ledande producent av sällsynta jordartsmetaller och fosfor i EU, genom det cirkulära projektet ReeMAP, där kritiska råvaror kan utvinnas som biprodukter från järnmalmsbrytningens anrikningssand, som idag är ett avfall.  Detta skulle göra det möjligt för LKAB att bidra till ökad europeisk självförsörjning av avgörande råvaror genom att producera:

LKAB:s medskick till framtagandet av den kommande lagen om kritiska råmaterial är viktiga för att kunna stärka europeisk produktion, för att klara den gröna omställningen och för förverkligandet av ReeMAP-projektet, inklusive expansionspotentialen genom fyndigheten Per Geijer.