Skriftligt samråd vattenverksamhet: ventilationsschakt i Kiruna

Allmänhet i Kiruna och särskilt berörda bjuds in till skriftligt samråd. LKAB avser att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta.

Karta som visar del av Kiruna, med planerad vattenverksamhet utmarkerad
Planerad ventilationsanläggning (Alt. 2B)

Bakgrund

Planerad verksamhet är kopplad till anläggandet av en ventilationsanläggning som syftar till att förse en underjordisk undersökningsort med friskluft. Undersökningsorten sträcker sig mellan Kiirunavaaragruvan och Per Geijerfyndigheten och den anläggs ca 700 m under markytan. För att uppnå en godtagbar arbetsmiljö i orten måste den ventileras. Ventilationsanläggningen består bland annat av två vertikala ventilationsschakt som sträcker sig från markytan ner till orten på 700 m djup. Det grundvatten som tillrinner undersökningsorten genom schakten måste ledas bort, och ett avsänkningsområde i grundvattenmagasinet bildas runt schakten.

Ansökan om tillstånd lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Så går samrådet till

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och ansökan ska sökanden samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som kan förväntas och om MKB:s innehåll och avgränsning. Syftet är att skapa en dialog med fastighetsägare, berörda samebyar, övriga särskilt berörda, länsstyrelsen, Kiruna kommun, ett antal statliga myndigheter, organisationer och allmänheten i Kiruna. Samrådet hålls i detta fall främst skriftligt (d.v.s. inget samrådsmöte är inplanerat, utan synpunkter hämtas in utifrån samrådsunderlaget).

Efter avslutat samråd tas en samrådsredogörelse fram som bifogas ansökan. I redogörelsen framgår vilka synpunkter som kommit in och hur vi tagit hänsyn till dem.

Arkiv brunnar i Kiruna

Den som äger en fastighet inom det s.k. influensområdet för grundvattenavsänkning och som äger en energibrunn och/eller en brunn för vattenuttag kan vara särskilt berörd av planerad vattenverksamhet. Bortledningen av grundvatten kan påverka en brunn genom minskad tillgång (kvantitet) eller ändrad kemisk sammansättning (kvalitet).

Vi är angelägna om att få en så komplett bild som möjligt av förekomsten av brunnar i Kiruna. SGU:s brunnsarkiv är inte fullständigt, och vi har därför inlett arbetet med att komplettera underlaget med hjälp av Kiruna kommuns arkiv för brunnar. Sedan år 2022 finns även en brunnsenkät tillgänglig på lkab.com. Du som vet att du redan fyllt i enkäten behöver inte göra det igen. Om du inte fyllde i enkäten 2022, så är vi tacksamma om du kan göra det nu. Enkäten hittar du nedan eller via länken: www.lkab.com/brunnsenkat

Saknar du möjlighet att fylla i enkäten digitalt, går det bra att höra av dig till oss enligt kontaktuppgifter nedan för att få en enkät hemskickad.

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag har tagits fram som beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöeffekter. I samrådsunderlaget ges även en definition och beskrivning av skillnaden mellan de hydrogeologiska begreppen influensområde och påverkansområde. Det bör noteras att det preliminära influensområdet är framräknat utifrån försiktiga (konservativa) antaganden. Bedömningen är att influensområdet kommer att minska när vi lärt oss mer om områdets förutsättningar, och att påverkansområdet i slutändan kommer att bli mindre än influensområdet.

Kontakta oss om du saknar möjlighet att ladda ner eller skriva ut underlaget och behöver få en utskriven kopia hemskickad.

Dina synpunkter är viktiga

Vi behöver dina eventuella synpunkter senast 3 maj 2024. Detta för att vi ska kunna ta hänsyn till synpunkterna under det fortsatta arbetet med MKB och ansökan.

Synpunkter kan företrädesvis lämnas per e-post till samrad.vattenverksamhet@lkab.com

alternativt skriftligt till:
LKAB Kiruna,
Förvaltningskontoret FK 6
981 86 Kiruna.

Märk e-post och brev med ”Samråd vattenverksamhet LKAB Kiruna”.