Komplettering inför samrådsunderlag: ventilationsschakt Kiruna

2 juli 2024

Inför planerad tillståndsansökan för vattenverksamhet (bortledning av grundvatten) för ventilationsschakt i Kiruna kommun

Allmänhet i Kiruna och särskilt berörda bjuds in till kompletterande skriftligt samråd. LKAB avser att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken för bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta. Ansökan om tillstånd lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

LKAB har i oktober 2022 påbörjat anläggande, med stöd av LKABs mineralrättsliga tillstånd, av en så kallad undersökningsort från Kiirunavaaragruvan mot Per Geijerområdet. Syftet med undersökningsorten är:

För att uppnå en godtagbar arbetsmiljö i undersökningsorten finns ett behov av att anlägga ett nytt ventilationsschakt. Schaktet behövs ungefär halvvägs utefter undersökningsortens sträckning och det är anläggandet av dessa ventilationsschakt som samrådsunderlaget berör.

Ny lokalisering utreds

Under mars 2024 har samråd genomförts med berörda parter. Det tidigare samrådsunderlaget innehöll information om placering av ventilationsschakt – lokalisering Alt. 2B.

Under våren har fortsatta undersökningar i området genomförts. Utredningarna visar på en svaghetszon av uppsprucket berg på ett djup av cirka 400 meter. Vidare visar analysresultaten av grundvattenprovtagningar på förhöjda halter av PFAS*. Föroreningen kommer sannolikt från olika historiska verksamheter som har bedrivits i området.

*PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals olika högfluorerade, industriellt framställdakemikalier som används i ett mycket stort antal produkter (stekpannor och matförpackningar, funktionskläder och skor, möbler, skönhetsprodukter, brandskum mm)

Svaghetszonen i berget medför osäkerheter i hur väl berget kan tätas, vilket i kombination med förhöjda PFAS-halter innebär att ytterligare alternativa lokaliseringar kommer att utredas. Kompletterande utredningar kommer att utföras under sommaren i syfte till att finna ett lämpligt alternativ till lokaliseringsalternativ 2B. Bilden visar de nya alternativen på placeringar vilka benämns 2C, 2D samt 2E.

På kartan visas de nya alternativa placeringarna: 2C, 2D och 2E.

Nytt tillfälle för att lämna synpunkter kommer

Resultaten av undersökningarna samt eventuella tillkommande konsekvenser av nytt lokaliseringsalternativ kommer att kommuniceras med särskilt berörda och övriga under hösten 2024 och ett nytt tillfälle att yttra sig över underlaget kommer därmed ges. En eventuell ny placering kan komma att förändra påverkans/influensområdet varför kretsen av de som är särskilt berörda av verksamheten kan komma att ändras.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 30 augusti 2024. Synpunkter kan företrädesvis lämnas per e-post till samrad.vattenverksamhet@lkab.com

alternativt skriftligt till:
LKAB Kiruna,
Förvaltningskontoret FK 6
981 86 Kiruna.

Märk e-post och brev med ”Samråd vattenverksamhet LKAB Kiruna”.