Samråd inför ansökan om nytt tillstånd för verksamheten i Kiruna

LKAB planerar för att ansöka om nytt tillstånd för verksamheten invid berget Kiirunavaara i Kiruna kommun.

Gruvindustriområde under sommartid

Ansökan syftar primärt till att ersätta ett antal äldre och delvis inaktuella tillstånd eller andra beslut enligt tidigare lagstiftning med ett nytt tillstånd enligt miljöbalken som samtidigt möjliggör för fortsatt och utökad verksamhet. Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

LKAB bjuder in till samråd

Samrådet är det första steget i en tillståndsprocess som syftar till att insamla information, kunskap och synpunkter som kan vara av betydelse för kommande ansökan och prövning. Samrådet innefattar bland annat verksamhetens omfattning och utformning, de miljöeffekter som den kan antas medföra i sig, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådet avser även hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten kan förebyggas och begränsas.

LKAB har eller kommer att bjuda in till samråd under sommaren och hösten 2023, genom direktutskick och/eller annonsering i lokalt annonsblad och dagstidningar. De synpunkter som framkommer under samrådet kommer beaktas i utredningsarbetet och framtagandet av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i ansökan, samt även sammanställas i en samrådsredogörelse som bifogas denna.