Samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för del av Kiirunavaaramalmen

LKAB avser att ansöka om bearbetningskoncession enligt minerallagen för del av fyndigheten Kiirunavaaramalmen.

Karta över Kiruna

Kiirunavaara K nr 6 ansluter till LKAB:s tidigare beslutade bearbetningskoncessioner och fyndigheten inom koncessionen är att betrakta som en fortsättning av den så kallade sjömalmens utbredning mot norr.

Samrådet är en viktig del av vårt arbete med att ta fram en ansökan om bearbetningskoncession. Det är ett sätt att skapa en öppen dialog med alla parter som kan beröras av den planerade gruvbrytningen inom koncessionen. Berörda kan vara myndigheter, kommuner, organisationer, enskilda särskilt berörda och allmänhet. Ju fler som kommer till tals och deltar konstruktivt, desto bättre underlag får vi till ansökan som ska lämnas till Bergsstaten i Luleå före sommaren 2023.

Mer om ansökan

En beviljad bearbetningskoncession möjliggör fortsatt underjordsbrytning i Kirunas underjordsgruva med en produktionsnivå enligt LKAB:s gällande tillstånd enligt miljöbalken. Koncessionen utgör bara en geografisk förändring av verksamheten under jord. Gruvbrytning inom koncessionen innebär inte några tillkommande verksamheter ovan jord. Mineraliseringen inom Kiirunavaara K nr 6 har funnits med i tidigare bedömningar om markdeformationernas utbredning. Prognoserna för markdeformationer ändras därför inte med anledning av en beviljad koncession. Tidigare kommunikation från LKAB:s samhällsomvandling om tidplaner för köp och flytt förändras alltså inte.

De viktigaste delarna i en ansökan om bearbetningskoncession är den så kallade malmbevisningen och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n i ett koncessionsärende utgår i första hand från 3 och 4 kap.
miljöbalken, det vill säga hushållning med mark och vatten.

Mer om samrådet

Inför framtagandet av MKB och ansökan ska sökanden samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som kan förväntas och om MKB:s innehåll och utformning. Efter avslutat samråd tas en samrådsredogörelse fram som bifogas ansökan. I redogörelsen framgår vilka synpunkter som kommit in och hur vi har tagit hänsyn till dem.

Ett samrådsunderlag har tagits fram som beskriver fyndigheten och den planerade verksamheten. Där beskrivs även den förutsebara omgivningspåverkan, med fokus på hushållning med mark och vatten.

Utskrivna exemplar av samrådsunderlaget kommer även finnas tillgängliga i receptionen på LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna (Kiirunavaaravägen 1, 981 86 Kiruna).

Dina synpunkter är viktiga

Samråd inför ansökan om bearbetningskoncession avslutat. Har du frågor om processen? Kontakta samrad@lkab.com.