Statkraft och LKAB i samarbete kring ny förnybar elproduktion

1 december 2023

Statkraft och LKAB har inlett ett samarbete med syfte att undersöka möjligheterna att få till stånd ny förnybar energiproduktion i Norrbotten. LKAB har ett behov av ett stort tillskott av fossilfri energi för att möjliggöra en konkurrenskraftig expansion av verksamheten. Samarbetet utgör en viktig del i förverkligandet av LKAB:s omställning och Statkrafts arbete med att bygga förnybar kraftproduktion och energilösningar för framtiden.   

– Med samarbetet med Statkraft knyter LKAB ännu en ledande marknadsaktör till sig för att möjliggöra den stegvisa omställning och expansion vi planerar för.  En kraftfull och konkurrenskraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion i norr är avgörande för att vi ska kunna förverkliga vår strategi, stärka svensk industris konkurrenskraft och möta klimathotet, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB.  

Statkraft och LKAB har under många år samarbetat kring kraftleveranser. Sedan en längre tid tillbaka har parterna även resonerat om tänkbara lösningar kopplat till vindkraftsproduktion i kombination med vätgasproduktion och nu har detta samarbete fördjupats och formaliserats.  

I och med att en dialog inleddes mellan parterna redan på ett tidigt stadium har detta skapat goda förutsättningar för väl genomtänkta och optimerade lösningar framåt.  Samarbetet är inriktat på landbaserad vindkraft som huvudsaklig energikälla samt hur detta skulle kunna kombineras med vätgasproduktion och energidistribution för el och vätgas. Det primära upplägget innebär att Statkraft ansvarar för vindkraften och LKAB för vätgasen. 

– Samarbetet mellan Statkraft – Europas största producent av förnybar energi – och LKAB, som står för ca 85 % av EU:s järnmalmsproduktion, understryker vikten och behovet av ny kraftproduktion i Sverige. Härmed demonstrerar vi vår ambition om att få till stånd förnybar energiproduktion som utgör ett viktigt bidrag till en omställning som är absolut nödvändig för såväl klimatet som att säkra Sveriges konkurrenskraft framgent, säger Jakob Norström, VD för Statkraft Sverige. 

LKAB:s plan att stegvis öka produktionen av fossilfri järnsvamp/DRI (Direct Reduced Iron) fram till 2050, kräver en effektiv  utbyggnad av fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga priser i norr. Med den högkvalitativa malm som LKAB bryter i malmfälten som bas och den innovativa förädlingsteknik som utvecklats inom HYBRIT-samarbetet är LKAB:s mål att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp hos globala kunder i stålindustrin samtidigt som den egna affären stärks och gruvbrytningen säkras. Om planen kan följas så skulle det innebära stegvis sänkta koldioxidutsläpp hos kunder i stålindustrin som fullt utbyggt till 2050 skulle uppgå till mellan 40 och 50 miljoner ton årligen. Detta motsvarar närmare hela Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser. 

– Vi behöver inte bara en snabb och kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion utan även en som levererar el till konkurrenskraftiga priser. Den här typen av industriell utveckling kräver att man planerar i flera led. I vilken takt vi kan expandera och ta nya moderna anläggningar i drift under kommande decennier kommer att vara starkt avhängigt av att Statkraft och andra energibolag får tillstånd att bygga ny konkurrenskraftig elproduktion, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB.  
 

För ytterligare information och intervjutillfälle med Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, kontakta:

Ulrika Huhtaniska

Kommunikation och klimat
ulrika.huhtaniska@lkab.com

+46 70-268 39 92

ulrika.huhtaniska@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Vi behöver inte bara en snabb och kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion utan även en som levererar el till konkurrenskraftiga priser.

Niklas Johansson, direktör Kommunikation och klimat, LKAB

Media