Välkommen på samråd och öppet hus gällande Kirunaverksamheten 28-29 november

28 november 2023

LKAB planerar ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid Kiirunavaara i enlighet med miljöbalken. Detta för att säkerställa fortsatt verksamhet och lägga grunden för framtida satsningar.

I grunden handlar ansökan om att ersätta ett antal äldre tillstånd och andra beslut. Utgångspunkten är att ansökan övergripande kommer omfatta följande verksamhet:

Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de effekter som verksamheten kan förväntas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll.

Välkommen på samrådsmöte

Mötestillfällena pågår omkring 2 timmar och inleds med en kortare presentation om LKAB och vår verksamhet i Kiruna, samt den ansökan som planeras.

Därefter bjuder vi på fika samtidigt som ni kan ta del av utställningsmaterial som exempelvis berör omgivningsförhållanden, boendemiljö och vattenhantering. Här har ni också möjlighet att ställa frågor till LKAB:s personal som finns på plats.

Synpunkter

Vi önskar ta del av era synpunkter rörande underlag som kan vara av betydelse före framtagandet av ansökan. Du behöver inte ha deltagit på samrådsmötet för att lämna in synpunkter.

Synpunkterna kan framföras skriftligen via e-post till samrad@lkab.com, eller via brev (märk ”Samråd LKAB Kiruna”) till LKAB Kiruna, Förvaltningskontoret FK8, 981 86 Kiruna.

Det går också bra att lämna in synpunkter direkt till oss vid något av samrådstillfällena i november.

De synpunkter som kommer in tas med i det fortsatta utredningsarbetet och i framtagandet av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att vara en del av ansökan.

Synpunkterna som lämnas sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas ansökan.

Synpunkter kan lämnas fram till 31 december.