Smala borrhål minskar vibrationer från sprängning

30 november 2016

LKAB har infört borrning med smalare borrhål på Västra Fältet. Det har redan givit resultat.– Vibrationer från sprängningar i gruvan har minskat. Det gäller särskilt i västra delarna av Malmberget, säger Hanna Falksund, forskningsingenjör vid LKAB i Malmberget.

– Jag är glad för jobbets skull. Nu kan vi fortsätta bryta malm på Västra Fältet, säger Johannes Byström vid produktionsborrningen. Han arbetar just nu vid malmkroppen Johannes, norr om bostadsområdet med samma namn.

Sedan en tid har LKAB i Malmberget i samarbete med Wassara borrat och gjort försök med smalare borrhål vid vissa malmkroppar i Malmberget.– Smalare borrhål rymmer mindre mängd sprängämne än grövre borrhål. Eftersom vi spränger en krans i sekvenser, hål för hål, så avgör mängden sprängämne i respektive hål hur stor vibrationen blir. Smalare hål ger mindre vibrationer. I gengäld måste vi borra ett hål extra till varje krans och minska s k försättning, avståndet mellan borrkransarna, för att få samma totala sprängverkan, säger Hanna Falksund.Hon säger att minskningen av vibrationerna kan bli 20-40 procent beroende på vilken borrdiameter som används.

Metoden med smalare borrhål har utvecklats i samarbete med Wassara Borrtekniskt Centrum i Malmberget. Wassara har en egen borrigg som används till en mängd olika tester. Riggen bidrar också med produktionsborrning hos LKAB. Därför har alla borrhål under provperioden ingått i LKAB:s ordinarie produktion och smala hål har därmed testats i full produktionsskala.

Kärnfrågan vid gruvproduktion är fragmenteringen av berget. Det betyder i hur stora stycken berget faller sönder. Det är viktigt att undvika att skapa stora stenblock av malmen. Med fler men smalare borrhål får man en bättre fördelning av sprängämnet och kan uppnå en effektivare fragmentering. Därmed blir det färre grova skut, stenblock, som måste efterbehandlas innan malmen går till krossarna. Hanna Falksund vill se fler mätningar och uppföljningar innan hon säger något bestämt om utfallet i det avseendet. Resultaten följs nu upp och utvärderas.– Vi ser inga tekniska problem med själva borrningen. Alla aktuella borrdimensioner förekommer som standard i gruvproduktion jorden runt. Wassaras egen borrigg är anpassad för att klara olika dimensioner. Eftersom vi testar i full produktionsskala och därmed bidrar till LKAB:s malmproduktion har vi kunnat få relevanta resultat snabbt, säger Lars Öderyd, chef vid Wassara i Malmberget.– När det gäller precisionen av borrhålen kan det teoretiskt vara svårare att borra exakt rakt med smalare borrkronor. Allt avgörs av borrstyrningen, säger Lars Öderyd.– Jag är alltid noggrann med alla inställningar som jag kan påverka. Jag har inte upplevt några problem hittills, säger Johannes Byström.

Trots att testresultaten inte är helt färdigställda har LKAB ändå beslutat att införa borrning med smalare borrhål på Västra Fältet.– Det beror på de kommande nya, hårdare miljövillkoren. Vi måste minska vibrationerna från malmkroppar som ligger närmast bostadsområden för att kunna fortsätta producera här, säger Hanna Falksund.– Vid Lövberga, ett område nära Västra Fältet, har risken funnits att vi skulle ha fått problem. Den nya metoden har redan inletts och skall vara fullt genomförd till halvårsskiftet nästa år, säger Hanna Falksund.

LKAB bygger nu om två av sina sex produktionsriggar för att klara hanteringen av borrstålen till de smalare dimensionerna. Wassaras borrigg klarar redan tekniken. Därmed blir det tre riggar som kan borra de smalare hålen, i första hand koncentrerade till Västra Fältet. Där ligger malmkropparna närmast bebyggelsen och bryts på den ytligaste nivån. Bergets beskaffenhet har också betydelse för hur vibrationerna fortplantas. Därför kan vissa områden vara mer utsatta än andra.