Ökad skivhöjd och ny layout i LKAB:s testgruva i Kiruna

10 juni 2019

Ju djupare ner i berget LKAB bryter järnmalm, desto högre bergspänning. Dessutom ökar distanser för både tillredning och transport av malm, människor och maskiner, och därmed ökar även kostnaderna. För att bibehålla LKAB:s konkurrenskraft och kunna fortsätta med säker gruvbrytning ska högre skivhöjd och en ny typ av layout testas, allt inom ramen för samarbetsprojektet Sustainable Underground Mining, SUM.

Konsuln ligger i södra delen av Kiirunavaara, som en mindre, nästan separat del av Kirunagruvan. Idag produceras cirka 0,8 miljoner ton järnmalm per år i Konsuln, samtidigt som gruvan fungerar som testområde i SUM-projektet.Ett av SUM:s delprojekt, DP1, handlar om gruvan, dess layout och teknik. Grundfrågan som ska lösas är hur LKAB ska bryta malm på djup som närmar sig eller överstiger 2000 meter. Ökad skivhöjd och gaffellayout kan vara en del av svaret.

Tillredning förbereder för brytning

För att kunna bryta malmen under jord måste först transportvägar byggas, tunnlar i berget som i dagligt tal kallas ortar. Det kallas tillredning och innebär alltså att området förbereds för brytning.

— Vi vet att bergspänningarna ökar med djupet. För att även i fortsättningen jobba säkert måste vi flytta all infrastruktur längre från brytningsområdet vilket ökar tillredningskostnaderna. Om vi ökar höjden mellan nivåerna i gruvan, från dagens 29 till 50 meter, ja, då minskar också antalet meter som vi tillreder och därmed sänker vi kostnaderna, säger Carlos Quinteiro, specialist på avdelningen gruvteknik på LKAB och projektledare för DP1 i SUM.Till sommaren 2019 är tillredningen färdig till 436-metersnivån i Konsuln. Parallellt pågår arbetet med nästa nivå, på 486 meters djup. Ytterligare en nivå, 536, beräknas vara klar i slutet av år 2020.

Ny layout ökar produktionskapaciteten

Delar av nivåerna i Konsuln får en så kallad gaffellayout. Den här typen av layout gör det bland annat möjligt att öka antalet fordon som lastar ut malmen från ett produktionsområde, vilket höjer produktionskapaciteten.— Med gaffellayouten flyttas gruvans infrastruktur längre bort från brytningsområdena och då blir den mindre påverkad av bergspänningen. Det tror vi kommer att förbättra stabiliteten i till exempel bergschakten, säger Carlos Quinteiro.

Olika fordon, tekniker och arbetssätt ska provas i Konsuln. Redan i augusti ska en för LKAB ny typ av öppningsborrigg, en Easer från Epiroc, provas. När LKAB Wassara färdigutvecklat sin borrteknik med vattendriven precisionsborrning för långa och krökta borrhål, coil-tube-tekniken, ska denna testas och utvärderas i Konsuln. LKAB Wassara och LKAB Kimit tittar också på förbättringar i laddningstekniken för långa borrhål. I ett annat delprojekt i SUM förbereds för hur autonoma, elektriska maskiner ska fungera sida vid sida med manuellt körda fordon. Ett välfungerande samarbete med alla olika aktörer är viktigt för att komma framåt.

Testerna i Konsuln ger underlag för beslut om framtidens gruvbrytning

Man i skjorta utomhus

All data från testerna i SUM ska vara insamlat år 2023 och användas som underlag för LKAB:s beslut om framtidens produktionssystem på stora djup. Tidplanen är knapp, men Carlos Quinteiro är optimistisk.— LKAB har en lång tradition av innovation och engagerade medarbetare, så jag är övertygad om att vi klarar även dessa utmaningar. Det handlar ju om vår konkurrenskraft och i förlängningen LKAB:s överlevnad, säger Carlos Quinteiro.

Carlos Quinteiro, projektledare för delprojekt 1 i Sustainable Underground Mining, SUM.