Minskad damning med Tingvallskulle som ny gråbergsdeponi

29 oktober 2010

De första lassen med gråberg rullar upp till Tingvallsschaktet .

Tingvallschaktet är ny plats för LKABs gråbergsdeponi. De första lassen rullade torsdagen den 21 oktober. Tingvallsdeponin är en återfyllning av gruvschaktet, som ligger på Vitåforssidan av Malmberget och är närmaste granne till Upplandslaven.
– Vi tror att det här skall bidra till minskad damning i Malmbergets samhälle, eftersom tippningen sker på LKABs sida av bergskammen, säger Kent Ström, ansvarig för transporterna.

Miljö

– Tingvallsdeponin har stor betydelse för miljön. Efter återfyllningen av det utbrutna schaktet skall ett moränskikt på 30 cm byggas ovanpå bergtippen. Till sist skall tallskog planteras där om några år. Dessutom slipper vi ta ny mark i anspråk för deponin, säger Harry Winbjörk, miljökonsult.
Tingvallskulle är namnet på en av malmkropparna i Malmberget. En tid fanns också ett eget litet samhälle här, Tingvallskulle, som flyttades med den tidens samhällsomvandling.

Utbrutet

Tingvallsmalmen inmutades 1735 av löjtnant Karl Tingvall. Sedan 1742 levererades malm till Meldersteins Bruk vid Råneälven levereade med ackja och ren. Tingvallskulle har brutits sedan gruvdriften startade i större skala efter södra malmbanans tillkomst 1887. Den är nu utbruten och avslutades på 750 metersnivån. Idag finns där ett schakt, en ”grop”, och det är Tingvallsschaktet som nu fylls med gråberg från pågående malmproduktion de närmaste åren. Snittdjupet på schaktet är 108 meter.
Våren 2009 avslutades gråbergstippningen vid Kaptensgropen av säkerhetsskäl. Därmed minskade cokså damningen runt Kaptensgropen. Under mellanperioden har gråberg använts för att fylla ut andra gruvhål och till den nya vägen till deponin som har byggs av drygt 2 miljoner ton gråberg. Dessutom har gråberg använts till konstruktionen av Nalodammen. Vid Nalo finns nu en reservdeponi.

500 lass

C:a 20.000 ton gråberg faller från produktionen varje dygn. Det motsvarar c:a 500 lastbilslass per dygn. BDX bilar kör i skytteltrafik från 264 metersnivån upp till tippkanten, som ligger c:a 70 m under avvägningspunkten. Hela sträckan är på 3,3 km och stigningen omkring 200 meter. 

Text & Foto: Mauritz Magnusson

  

Tingvallsmalmen är utbruten. Nu återfylls schaktet med gråberg. Första lasset till den nya deponin gick den 21 oktober.
Fr v Hans Kurkkio, Harry Winbjörk, Sven-Uno Andersson, Johnny Svennemyr, Kent Ström och Per Isaksson. Förare är Rickard Hägglund.

 

– När återfyllningen är klar täcks ytan av morän. Sedan planterar vi tallskog, säger Kent Ström och Harry Winbjörk.

 

Rickard Hägglund, BDX, körde premiärbilen till nya Tingvallsdeponin