Med vatten och dammar i fokus

11 juni 2020
Varselklädda medarbetare vid damm
En ny sektion bildas, NMV, för att säkra vatten, deponi och dammsäkerheten. Jan Carlsten, Linnea Sjölund, Sophie Danilov och Sara Töyrä.

En ny sektion bildas för att säkra vatten, deponi och dammsäkerheten på LKAB. Den nya sektionen heter NMV och växer successivt i takt med utvecklingen inom områdena.

– Våra ambitioner är minst lika höga som kraven som ställs på oss är. Våra mål är långsiktiga och det behöver de vara för att vi ska vara en industri som finns även i framtiden, säger Lina Bjurholt, LKAB:s miljö- och säkerhetschef.    

Vid alla gruv- och förädlingsprocesser uppstår restprodukter, sidoberg och anrikningssand, som måste deponeras och lagras på ett så hållbart sätt som möjligt – i enlighet med de lagar och riktlinjer som är beskrivna i Miljöbalken. Säkra dammanläggningar är en förutsättning för gruvdriften och därför utför LKAB ett kontinuerligt, proaktivt och systematiskt dammsäkerhetsarbete med egenkontroll enligt dammsäkerhetsförordningen. LKAB följer även de lagar och riktlinjer som är beskrivna i gruvbranschens riktlinjer för säkerhet, GruvRIDAS.

– Vi arbetar för en god dammsäkerhet och genomför daglig tillsyn och mätningar på våra dammar, till exempel övervakar vi läckage och vattennivåer. Våra dammar granskas även regelbundet av tredje part genom fördjupande inspektioner, säger Sophie Danilov, dammingenjör på LKAB i Kiruna.  

Anrikningssanden från LKAB:s verksamhet deponeras i sandmagasin. Det handlar om stora mängder anrikningssand som ska lagras över en lång tid och därför är dammsäkerhet en prioriterad hållbarhetsfråga.

– Det är en förutsättning för vår förädlingsprocess. Utan en fungerande deponering kan vi inte hantera det våta avfallet från anrikningsverken, säger Sophie Danilov. Dammsystemet används även för att cirkulera processvattnet från förädlingsverken och lagras i klarningsmagasinet för att säkerställa produktionens vattenbehov.

De närmaste åren kommer ytterligare åtgärder för vattenhanteringen tillkomma vilket innebär en utökning av antalet anläggningar och en förändrad styrning och rening av vatten.

– En jämnare och mer kontrollerad styrning av vattenbalansen i verken kommer att bli ett krav för att kunna dimensionera och uppnå funktion i de kommande vattenreningsanläggningar, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

Den nya sektionen, som har ett stort driftfokus, ska ingå i förädlingsorganisationen eftersom dammanläggningarna, vattenhanteringen och deponeringen av anrikningssand är tätt sammankopplade och sker i en process.

– På det här sättet får vi bättre styrning och överblick av samtliga frågor eftersom de hanteras under en och samma sektion. Jag tror det blir jättebra, säger Jan Carlsten.

Den nya sektionen ska alltså växa och utvecklas för att möta dagens och morgondagens krav. LKAB väljer att lägga ambitionsnivån högt och satsar på flera nya tjänster till NMV. Till att börja med kommer organisationen rekrytera en sektionschef som tillsammans med dammingenjören, deponiingenjören och driftledaren ska skapa rätt förutsättningar för ett hållbart vatten- och deponeringsarbete. Men organisationen behöver växa ännu mer.

– Vi vill utbilda och göra det möjligt för oerfarna medarbetare att arbeta med den här typen av frågor som ställer krav på både erfarenhet och kunskap. Därför gör vi det möjligt för nya medarbetare att successivt växa in i rollen genom att gå bredvid under en längre tid, säger Jan Carlsten.  

Kommande år kommer NMV växa, bli ännu större och starkare. En av flera kritiska tjänster som behöver rekryteras är en mätingenjör.

– Driftorganisationen kommer ha ett nära samarbete med dammsäkerhetssektionen som bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete kring dammsäkerhet och framtida deponering. Det arbetet spänner över hela LKAB, säger Sophie Danilov.  

Om du tror att tjänsten som sektionschef är något för dig är du välkommen med din ansökan innan den 21 juni.

Korta fakta: