LKAB undersöker apatit och jordartsmetaller (kompl version)

5 januari 2011

Det finns stora mängder apatit och sällsynta jordartsmetaller i LKABs sandmagasin i Kiruna och i Vitåfors, Malmberget. Jordartsmetallerna är bundna i fosformineralet apatit, som idag behandlas som en förorening i järnmalmen.

Nu pågår en förstudie inom LKAB som undersöker om det är lönsamt att utvinna apatiten och jordartsmetallerna från sandmagasinen som finns vid LKABs dammanläggningar. Provborrningar visar att 15 olika jordartsmetaller finns i apatiten. En modell för muddring och pumpning av apatitråvara har skissats. Produktionsvärdet av apatit och jordartsmetaller kan uppgå till miljardbelopp årligen.
LKAB har uppdragit åt LTU, Luleå Tekniska Universitet, att testa olika metoder att utvinna jordartsmetaller från apatitkoncentrat. De tekniska resultaten från LTU väntas till sommaren medan kunskapsuppbyggnad och utvärdering kommer att pågå in på nästa år. Därefter vidtar projektering, kostnadsanalys, beslutsprocess, miljöansökan mm. Först till år 2015 kan en produktionsstart vara aktuell.

Produktion 14 år

– Det finns apatit i sandmagasinet i Kiruna som räcker till en årsproduktion av 400 000 ton apatitkoncentrat per år i 14 år. Av det kan man utvinna en halv procent olika jordartsmetaller. Det är fortfarande en betydande mängd och kan bli ett viktigt tillskott till LKABs produktion, säger Ulf Storeng, forskningsingenjör vid LKAB.
– Priser och efterfrågan på både apatit och jordartsmetaller är stigande. Vi undersöker nu om en anläggning för produktion av apatitkoncentrat kan bli lönsam. Svaret kommer först efter nästa år, säger Ulf Storeng.
Anrikningen av apatit sker genom en flotationsprocess. Här kan ett steg för utvinning av magnetitrester i sandmagasinet byggas till. I nästa steg kan jordartsmetallerna utvinnas. Det sker genom kemiska processer. Alla tre delarna kan bidra till lönsamheten i projektet.

Koncentrat

– Först och främst bygger hela projektet på en lönsam produktion av apatitkoncentrat som råvara för fosfor, säger Ulf Storeng.
LKAB har producerat apatitkoncentrat i Kiruna under 1980-talet. Anläggningen avvecklades när priserna föll och lönsamheten försvann.
I Luleå fanns också ett apatitverk vid Svartön kring år 1900.
Idag är efterfrågan på gödningsämnen och priset på apatit högre och verkar fortsätta stiga.
– Halten av apatit minskar med djupet i Kirunagruvan, men LKAB har möjlighet att gå vidare till dammarna i Vitåfors, Malmberget.  I den sk Lappmalmen i Kiruna finns också en betydande andel apatit som i ett längre perspektiv kan bidra till malmvärdet och en lönsam gruvproduktion, säger Ulf Storeng.

Kina marknadsgigant

Produktionen av jordartsmetaller sker idag till 97 procent i Kina. Efterfrågan stiger i takt med produktion av elektronik och bilar t ex. De jordartsmetaller som finns i Kiruna är t ex yttrium, som används vid produktion av LCD-skärmar, cerium och europium som används vid produktion av bilglas, terbium som används i elmotorer och neodym som används i generatorer. En modern bil kan innehålla en ansenlig mängd sällsynta jordartsmetaller.

Text: Mauritz Magnusson

För ytterligare frågor: Kontakta LKAB Per-Erik Lindvall, tekn dir  tel +46 703738163

 

Det finns stora mängder apatit och sällsynta jordartsmetaller i LKABs sandmagasin. Det är rester från gruvbrytningen. LKAB driver en förstudie om det är lönsamt att återvinna sanden. Produktionsvärdet uppgår till miljardbelopp årligen.

 

En modern bil går förmodligen inte att producera utan sällsynta jordartsmetaller.Den kräver ansenliga mängder till bilrutor, elmotorer, elektronik mm. El och elhybridbilar kräver ännu mer jordartsmetaller.             Foto: Mauritz Magnusson