LKAB bjuder in till samråd och öppet hus för cirkulär industripark i Luleå

12 maj 2022
Grafik över LKAB:s planerade cirkulära industripark

Nu står det klart att LKAB planerar att anlägga en nya cirkulär industripark på Svartön i Luleå. LKAB vill därför bjuda in till samråd och öppet hus för att informera, svara på frågor och ta del av era synpunkter inför planerad miljötillståndsansökan. Vi bjuder in till öppet hus och samråd den 18 och 19 maj i konferenslokalen The Sea på Clarion Hotel Sense på Skeppsbrogatan 34 i Luleå. Programmet kommer att vara samma båda dagarna och du har möjlighet att komma den dag som passar dig.   

LKAB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

LKAB avser att söka tillstånd för att anlägga en cirkulär industripark för utvinning av fosfor, fluor och sällsynta jordartsmetaller samt fram ställning av gips på Svartön i Luleå.

Sammanfattningsvis kommer ansökan att avse ett miljötillstånd att bedriva storskalig cirkulär industriverksamhet samt hamnverksamhet på Svartön. Den planerade verksamheten kommer bland annat medföra miljöeffekter kopplade till resursanvändning i form av kemiska produkter, vatten och energi, utsläpp till luft och vatten, ökade transportrörelser i närområdet, buller samt risker på grund av hantering av kemikalier. Verksamheten kommer även inkludera vattenverksamhet då vi planerar att anlägga en ny kaj och göra utfyllnad för utökad produktionsyta. Detta medför påverkan på vatten- och landområden. 

LKAB avser att söka tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. LKAB:s cirkulära industripark kommer bestå av flera processanläggningar som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken och innebär byggnationsarbeten och drift som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även av den högre kravnivån i den så kallade Sevesolagstiftningen.

Innan tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen ska samråd enligt 6 kap. miljö-balken och Sevesolagstiftningen genomföras med bland annat den allmänhet som kan antas berörd och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Ta del av samrådsunderlag och lämna synpunkter

Lämna synpunkter senast 9 juni 2022. Synpunkter på samrådsunderlaget kan lämnas under perioden 9 maj – 9 juni 2022. 

Samrådsmöte med Öppet Hus

Under två dagar, 18 och 19 maj hålls Öppet Hus med Samrådsmöten på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå. Innehåll och information kommer vara samma båda dagarna så att du har möjlighet att delta den dag som passar dig bäst.  

Öppet Hus öppnar kl. 15, vi finns på plats för att besvara dina frågor och ta emot dina synpunkter.

Det formella samrådsmötet inleds med fika och panelsamtal kl. 18.00 och beräknas avslutas kl. 20.00. Under hela Öppet Hus är det möjligt att ställa frågor och lämna synpunkter på plats.

Den digitala samrådsportalen 

Samrådshandlingar finns tillgängliga och synpunkter kan lämnas via vår digitala samrådsportal.

Det går också bra att beställa samrådshandlingar och skicka skriftliga synpunkter till oss per mejl eller post till adress; lkabindustripark@sweco.se eller Sweco Sverige AB, att: Elin Törnander, Box 34044, 100 26 Stockholm (Sweco bistår LKAB med hantering av samrådsprocessen). 

Fysisk tillgång till samrådshandlingar 

Samrådshandlingar går också att hämta ut i pappersformat hos LKAB på Varvsgatan 45, 972 33 Luleå, under kontorstider. Synpunkter lämnas enligt ovan nämnda alternativ.  

Övrig information och frågor  

Elin Törnander på tel. 070-896 23 26, e-post elin.tornander@sweco.se eller postadress: Sweco Sverige AB, att: Elin Törnander, Box 34044, 100 26 Stockholm 

eller 

Roger Larsson, miljöingenjör på tel. 010-144 54 66, e-post roger1.larsson@lkab.com eller postadress: LKAB Luleå, att: Roger Larsson, Box 952, 971 28 Luleå