Kunden i fokus när ny provtagningsanläggning testas

9 augusti 2018
Två personer med ett stort skepp i bakgrunden.
Anett Dallager och Håvard Lian Kleiving vid malmhamnen i Narvik. Den röda byggnaden till höger i bild är den nya provtagningsanläggningen.

Som ett bevis till kunden testas och dokumenteras all malm som lastas ombord på ett fartyg. Malmen går först igenom en provtagningsanläggning. Just nu genomförs verifieringstester av den nya provtagningsanläggningen i Kaj 7 i Narvik.

När byggnationen av Kaj 7 genomfördes i Narvik, byggdes även en ny provtagningsanläggning.– Vi mäter bland annat fukt, fraktionen och mängden finstoft, som ska hålla sig innanför produktspecifikationen. Den nya anläggningen tillfredställer ISO-standard på ett bättre sätt än den gamla. Vi dokumenterar vad vi lastar i båten så att kunden vet vad den får, säger Anett Dallager, projektledare.

Under våren har verifieringstester av den nya provtagningsanläggningen genomförts. Det är en omfattande process där bland annat prover från provtagaren jämförs med prover som tagits från transportbandet.– Vi har nu genomfört verifieringstester på all pellets. Det som återstår är fines som ska genomföras till hösten. Sedan ska nödvändiga förbättringar och anpassningar av anläggningen utföras under sommaren, säger Anett Dallager.Dessutom kommer ett antal kompletterande arbeten att genomföras på Kaj 7-anläggningen, bland annat bättre förtöjning för de största båtarna som anländer till Narvik idag.

Kaj 7 i Narvik invigdes år 2016. Investeringen ingår i ett av projekten för att säkerställa leveranser till kajen i Narvik, men kommer på sikt också kunna bidra till en ökning av LKAB:s leveranskapacitet.– Det är många anläggningar som ska fungera samtidigt. Det har varit en del utmaningar under uppstarten, men allt eftersom anläggningen har blivit testad med lastning, och man har förbättrat och justerat efter behov, har det gått bättre. Vi har lastat cirka 1,6 miljoner ton färdiga produkter, totalt tolv båtar med helt färdiga laster, från Kaj 7, säger Håvard Lian Kleiving, driftsoperatör.

Provtagningsanläggningen i den gamla kajen, Kaj 5, är över 40 år gammal och ska bytas ut när anläggningen i Kaj 7 är färdig.– Den byggdes på 70-talet. Idag har vi helt andra produkter. Vi behöver bland annat inte testa så stora mängder. När vi är färdiga med all verifiering i Kaj 7 kan vi börja lasta utan en massa extra arbete, säger Håvard Lian Kleiving.Snart råder högtryck i hamnen i Narvik. Skepp o hoj!