Kompletterande information angående transportvägar till Per Geijer

24 mars 2023

Under pågående samråd med berörda och allmänhet för fyndigheten Per Geijer har det framkommit oro över de förslag till transportvägar som finns utritade på kartor i samrådsunderlaget.

Förslagen på vägar i kartorna var endast mycket översiktliga alternativ som LKAB ville utreda för att se om det var lämpligt och genomförbart. Efter att boende i Kiruna uttryckt oro över transportvägarna har LKAB ändrat förslagen.

För oss är det självklart att inte planera verksamheten med transporter i nära anslutning eller genom bostadsområden. Oavsett om det handlar om tunga transporter eller enbart persontrafik. Med anledning av detta har vi ändrat kartunderlagen och presenterar enbart en transportväg som går runt sjön Luossajärvi och väster om sjön.

I det fortsatta arbetet kommer LKAB utreda hur verksamheten kan utformas på bästa sätt.

En beviljad bearbetningskoncession är inte ett verksamhetstillstånd. Den ger inte LKAB rätten att påbörja någon faktiskt gruvverksamhet i området. Den ger oss endast ensamrätt till fyndigheten, så att vi kan fortsätta undersöka och utreda hur en framtida gruvverksamhet skulle kunna utformas.

För alternativet Rasbrytning

Preliminär utformning av kringverksamheter och infrastruktur i förhållande till planerad bearbetningskoncession om rasbrytningsmetoder tillämpas. Utritad transportväg avser enbart servicetillträde med lättare fordon till ventilationsanläggningar och liknande. Vägen är endast ett förslag som LKAB behöver utreda noggrannare om den är lämplig och genomförbar.

För alternativet Igensättningsbrytning

Preliminär utformning av kringverksamheter och infrastruktur i förhållande till planerad bearbetningskoncession om igensättningsbrytning tillämpas. Utritad transportväg avser transporter av insatsvaror till produktionsanläggningar för återfyllnadsmaterial. Streckade linjer illustrerar underjordiska alternativ, där LKAB utreder möjligheterna att transportera material i underjordiska tunnlar.