Samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten Per Geijer

Map of Kiruna and the Per Geijer deposit.

LKAB avser att ansöka om bearbetningskoncession för fyndigheten Per Geijer i Kiruna kommun. Inför det hålls ett samråd och öppet hus för allmänhet och enskilda särskilt berörda.

Kompletterande information angående transportvägar

Under pågående samråd med berörda och allmänhet har det framkommit oro över de förslag till transportvägar som finns utritade på kartor i samrådsunderlaget. De förslagen är nu ändrade.

LKAB avser att ansöka om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för fyndigheten Per Geijer i Kiruna kommun. Koncessionen föreslås benämnas Luossavaara K nr 2.

Samrådet är en viktig del av arbetet med ansökan. Det är ett sätt att skapa en öppen dialog med alla parter som kan beröras av en framtida utvinning och bearbetning inom koncessionen. Berörda kan vara myndigheter, kommuner, organisationer, enskilda särskilt berörda och allmänhet. Ju fler som kommer till tals och deltar konstruktivt, desto bättre underlag får vi till ansökan som ska lämnas till Bergsstaten i Luleå före sommaren 2023.

Mer om LKAB:s ansökan om bearbetningskoncession

En beviljad bearbetningskoncession ger LKAB rätt att utvinna och tillgodogöra sig fyndigheten men däremot inte rätt att starta en gruva. För det krävs en rad andra tillstånd, bland annat tillstånd enligt miljöbalken från mark- och miljödomstolen. En bearbetningskoncession gäller i 25 år med möjlighet till förlängning, vilket ger bolaget tid att utreda och utforma en framtida verksamhet i tillräcklig grad för att ta fram en ansökan om miljötillstånd.

De viktigaste delarna i en ansökan om bearbetningskoncession är den så kallade malmbevisningen och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n i ett koncessionsärende utgår i första hand från 3 och 4 kap. miljöbalken, det vill säga hushållning med mark och vatten.

Mer om samrådet

Inför framtagandet av MKB och ansökan ska sökanden samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som kan förväntas och om MKB:s innehåll och utformning. Efter avslutat samråd tas en samrådsredogörelse fram som bifogas ansökan. I redogörelsen framgår vilka synpunkter som kommit in och hur vi tagit hänsyn till dem.

Ett samrådsunderlag har tagits fram som beskriver fyndigheten och hur en eventuell framtida utvinning och bearbetning skulle kunna utformas. Där beskrivs även den huvudsakliga omgivningspåverkan, med fokus på hushållning med mark och vatten, som med dagens kunskap kan förutses.

Utskrivna exemplar kommer även finnas tillgängliga i receptionen på LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna (Kiirunavaaravägen 1, 981 86 Kiruna).

Dina synpunkter är viktiga

Samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för Per Geijer är avslutat. Har du frågor om processen? Kontakta samrad@lkab.com.