Kirunasjön Luossajärvis nya damm säkrar brytningen

15 juli 2011

För att säkerställa fortsatt brytning norrut i malmkroppen anläggs en ny damm i Luossajärvis södra ände. Dammen planeras stå klar i slutet av 2012.

Den nordligaste delen av Kiirunavaaras malmkropp, den så kallade Sjömalmen, passerar söder och öster om sjön Luossajärvi. Trots att malmkroppens lutning mot djupet går bort från sjön finns risk för att vatten kan läcka in till gruvan. För att säkerställa den framtida gruvdriften anlägger LKAB nu en ny damm en bit ut i sjön.
Det torrlagda området mellan den nya dammen och dagens järnvägsbank kommer att kunna nyttjas för eventuell framtida väg-och tågtrafik. Det torrlagda området ska efterbehandlas med naturlig vegetation för området, buskar, kanske lite träd och vissa gräspartier.

Säkerheten först

Dammen konstrueras och byggs enligt vedertagna normer och krav. Det innebär att dammen skall stå emot ett så kallat tiotusenårsregn, det högsta flödet som statistiskt bedöms kunna uppstå under 10 000 år. Följden blir att avrinningen av norra Luossajärvi vid höga vattennivåer måste gå en annan väg än i dagens kulvert söderut som inte klarar så stora flöden. Området söder om sjön kommer dessutom att hamna i deformationszonen vilket gör att det inte är lämpligt att leda 10 000-års flödet åt detta håll. Under 2011 har LKAB därför byggt en kanal i norra Luossajärvi. Kanalen ska leda bort vattnet norrut via Pahtajokk och Rautasälven till Torneälven. För att inte riskera torrläggning i Luossajokisystemet kommer även fortsättningsvis vatten att pumpas till Lombolosjöarna via en markförlagd ledning, kulvert.  

Fisken

Sjön Luossajärvi är rik på fisk som abborre, sik, harr och röding. Därför har Kiruna Jakt- och fiskevårdsförening fått uppdraget att ansvara för överflyttningsfisket från den del av sjön som ska torrläggas. Under sommaren 2011 flyttar man över fisk till den sida av sjön som blir kvar. Arbetet sker med fällfångstredskap som mjärdar, ryssjor och not.

Det här händer på sjön

2011-2012: Dammbygge, våtmarksdel väster om sjön.
Maj-aug: Dragning av rör för pumpning av vatten till Ala Lombolo.
Juni: Muddring norra Luossajärvi.
Juni-juli: Muddring dammläget. För att dammen ska bli stadig suger en pråm upp organiskt material ner till den fasta sjöbottnen.
Juli-sep: Dammbygge sjödel, morän och bergkross fylls i sjön. Arbetet pågår dygnet runt. I augusti/september når dammkroppen den östra stranden.
Aug-okt: Spontning, metallplankor slås ner i moränen till fast botten för att täta dammkroppen. Arbetet kan orsaka buller. Arbetet pågår dagtid.
Sep-nov: Sänkning av de fyra översta metrarna i den södra delen av sjön. Vattnet pumpas till norr om dammen.
Nov 2011-apr 2012: Fortsatt sänkning av södra Luossajärvi. Vattnet pumpas till sandmagasinet, Kiirunajärvi, på LKAB:s industriområde.
April 2012-dec 2012: Färdigställande av dammbygget.

Vattenfakta:

Cirka 2,5 miljoner kubikmeter sjövolym ska tömmas ur sjön Luossajärvi. Räknar man dessutom med nederbörden så blir det cirka 5 miljoner kubikmeter.
I dammläget är sjön ungefär 8 meter djup. I djuphålan, det djupaste området i sjön, är djupet ungefär 18 meter.
Djuphålan, som ligger strax intill bangården i den delen av sjön som ska torrläggas, kommer fortsättningsvis att vara vattenfylld. Man räknar med att den kommer att ha ett vattendjup på 8-10 meter.
25 liter vatten per sekund kommer att pumpas söderut genom kulvertarna under tiden december-juli. Mellan augusti och november ökas mängden till 50 liter per sekund.