Kiruna kommun och LKABs första steg i samhällsomvandlingen

16 februari 2011

LKAB kommer att bygga ett nytt stadshus i Kiruna med lika många funktioner som idag. Bygget är inte prissatt, utan LKAB tar ansvar för byggets färdigställande. Uppgörelsen är en del av det avtalsförslag mellan Kiruna kommun och LKAB som lades fram för kommunstyrelsen i Kiruna idag, och som ska upp för beslut i kommunfullmäktige den 21 februari.

Förutom stadshusfrågan innehåller avtalet uppgörelser om vad som ska hända med de kulturbyggnader som inte kan vara kvar när LKAB behöver ta mer mark i anspråk, och hur LKAB ska ersätta kommunen för den infrastruktur i form av tillexempel el- och vattenledningar, som kommer i gruvans väg inom några få år. Avtalet reglerar hur LKAB och kommunen ska arbeta tillsammans när det första området i staden ska omvandlas från stadsbebyggelse till gruvstadspark och industriområde. Den mesta bebyggelsen inom det som kallas Gruvstadspark 1 ägs av LKAB själva. Men stadshuset och infrastrukturen ska kommunen ersättas för.

Byggnader flyttas

När det gäller kulturbyggnaderna har man i avtalsförhandlingarna tagit ett större grepp än att bara titta på det som är bevarandevärt inom det första området. Att Hjalmar Lundbohmsgården och Kirunas äldsta hus ska flyttas är självklart. Men man har också enats om att se på Kirunas gamla hus ur ett helhetsperspektiv. Till exempel är de bläckhornshus som finns inom det första området inte de enda bläckhornen i Kiruna, och inte heller de som är mest angelägna och praktiska att flytta, medan det finns andra bläckhornshus och andra byggnader i staden som man definitivt vill ha med in i det nya Kiruna som ska växa fram. I avtalet finns även en samsyn om att 19 av dagens kulturbyggnader i Kiruna som helhet bör flyttas och få en funktion i den nya staden. Det är ett antal som bedömts som rimligt utifrån både flytt- och framtida driftskostnader.

– I och med det här avtalet tar Kiruna kommun och LKAB det första steget på en lång gemensam resa in i framtiden, säger LKABs VD Lars-Eric Aaro.

Attraktivt samhälle

Efter Gruvstadsparken del 1 kommer Gruvstadsparken del 2 och så vidare. För det kommer nya avtal att behövas.

– Vi tycker att vi i det här första avtalet har hittat ramar som är rimliga att arbeta utifrån ur både kommunens och LKABs perspektiv. Det finns ingen vinnare och ingen förlorare, utan två parter som är beroende av varandra, och av att vi tillsammans lyckas skapa en utveckling i Kiruna som är gynnsam för en fortsatt bra livskvalitet och en fortsatt framgångsrik gruvbrytning, som är en förutsättning för ett attraktivt samhälle. Det ena förutsätter det andra, säger Lars-Eric Aaro. 

I LKABs bokslut för 2010, som offentliggjordes igår den 15 februari, har bolaget gjort en första avsättning till kostnader för gruvbrytningens påverkan på samhällena i Malmfälten.  

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Kiruna kommun enligt det avtalsförslag som presenterats idag och som nu ska upp till beslut i Kiruna kommunfullmäktige, säger Lars-Eric Aaro.

Bra bas att stå på

LKABs styrelse beslöt igår att ställa sig bakom avtalet, samtidigt som de godkände bokslutet och en avsättning på tre miljarder kronor till samhällsomvandling i Malmfälten.

– Jag är mycket nöjd att vi har hittat en modell både för kommunens och bolagets fortsatta samarbete, och även för hur LKAB ska finansiera de stora förändringar som ligger framför oss. Vi har nu en bra bas att stå på, även om utmaningarna kommer att vara många under de 20 år som LKABs nya huvudnivå 1365 kommer att påverka staden, säger Lars-Eric Aaro.

LKABs styrelse tog även ett inriktningsbeslut om att LKABs fastighetsbolag, FAB, inledningsvis ska bygga 200 nya lägenheter i Kiruna.

– Vi kommer nu att gå in med en begäran om mark till kommunen, precis på samma sätt som vi gjort i Gällivare tidigare, säger Lars-Eric Aaro. Enligt avtalet ska LKAB verka för byggandet av ersättningsbostäder, och det är en självklarhet för oss att LKABs fortsatta expansion och framgång är beroende av tillgången på bra bostäder i Kiruna. Ett attraktivt Kiruna bäddar för ett attraktivt LKAB och vice versa, säger Lars-Eric Aaro.

Genom att klicka på följande länk finner du allt material som redovisades vid presskonferensen på Kiruna stadshus.

   

LKABs VD Lars-Eric Aaro och Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson presenterade tillsammans det nya Kirunaavtalet.