Energilager – en viktig del för klimatneutrala fjärrvärmenät

1 november 2021
Exempel på hur ett borrhålslager kan se ut. Från Fjell Skola i Drammen, Norge.

LKAB Wassara arbetar med en förstudie om hur spillvärmen från LKAB i Kiruna optimalt kan tas tillvara på. Borrhålslager är en av lösningarna som utvärderas och för att borra dessa i en stadsmiljö finns det stora fördelar med vattendriven borrning, Wassaraborrning.

Förstudien har finansiering från Energimyndigheten och görs tillsammans med flera olika aktörer där IVL, Svenska Miljöinstitutet, är ansvariga för projektledningen. I projektet pekar mycket på att stora delar av värmebehovet som finns på vintern kan täckas med lagrad spillvärme från sommarhalvåret. Detta kan göras med olika värmelagrings metoder, en av dessa tekniker är borrhålslager.

Borrhålslager kan liknas vid flera tätt liggande bergvärmehål där bergvolymen mellan borrhålen användas för värmelagring. Under sommaren så cirkuleras vätska som är varmare än omgivande berg och på detta sätt så värms berggrunden upp. Under vintern så cirkuleras istället kall vätska som värms upp av omgivande berg och som sedan kan värma upp bostäder. – Den återladdning som sker av berget under sommaren kan till exempel vara spillvärme från industrier såsom gruvproduktionen hos LKAB i Kiruna. Det kan liknas vid en termos i marken som då kan jämna ut obalansen mellan värmeproduktion och värmebehov, säger Maria Josefsson, projektledare på LKAB Wassara.

För att kunna installera borrhålslager i känsliga miljöer som tät stadsmiljö krävs skonsam borrning som har låg påverkan på omgivande formation. LKAB Wassaras vattendrivna borrning uppfyller dessa krav och har även lägre miljöpåverkan i jämförelse med andra borrtekniker. – För att städer skall bli klimatneutrala behöver vi tillvarata och effektivisera de värme- och energikällor som finns. I Kirunaprojektet tittar vi på lågtempererade restvärmekällor som komplement till högtempererad restvärme något som jag tror är framtidens fjärrvärmemodell, säger Kristina Lygnerud, gruppchef IVL.