Ekologisk efterbehandling för att djur och växter ska känna sig hemma

10 oktober 2018
Kvinna vid sjö
Sandra Lindgren projektleder planering och genomförande av efterbehandling i det gamla sandmagasinet i Vitåfors.

Mark som LKAB tar i anspråk ska efter avslutad verksamhet efterbehandlas. Fokuset ska framförallt ligga på landskaps- och naturtypsnivå. Detta gäller bland annat det tidigare sandmagasinet i Vitåfors där efterbehandling nu pågår.

Arbetet tar avstamp i och regleras av miljöbalken, de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. LKAB höjer ribban ytterligare genom koncernövergripande riktlinjer för markanvändning som bygger på strategin om att ansvarsfullt bedriva gruvverksamhet och minimera påverkan på människa, miljö, samhälle och andra näringar.– Riktlinjerna för markanvändning täcker upp både de ekologiska och de sociala aspekterna. Vi har möjlighet att göra något bra av det här genom att skapa förutsättningar för biologisk mångfald, återskapa och skapa nya värden i områden vi påverkar genom ekologisk efterbehandling, säger Sandra Lindgren, projektledare mark på LKAB:s miljöavdelning.

Som en första del i arbetet har en detaljerad efterbehandlingsplan tagits fram för det gamla sandmagasinet, som ligger mellan Lina älv och Vitåfors industriområde. Planen beskriver målbilden för hur den biologiska mångfalden ska främjas inom området.– Vi vill bygga upp en variation av naturmiljöer och biologiska strukturer och ge förutsättningar för en mångfald av arter, säger Sandra.

Inledningsvis gjordes en inventering av landskapets och sandmagasinets förutsättningar. Området som använts för sanddeponi skiljer sig åt från omgivande mark som till stor del består av barrskog och våtmarker. Därefter gjordes en övergripande målbeskrivning och en detaljerad listapå åtgärdsförslag.– Till exempel jobbar vi med att gynna lövträd i området, vi placerar även ut död ved och rishögar för att gynna insekter, säger Sandra Lindgren.

En hjullastare formar ett moränlager för att göra landskapet varierat och attraktivt för växter och djur.

Vissa delar täcks med ett moräntäcke och beroende på hur massorna formas kan olika typer av växtlighet och djur finna sig till rätta. Landskapet på det gamla sandmagasinet ska efterlikna det som skapades av inlandsisens framfart med stenhögar, grus och böljande kullar.– Ett annat exempel på åtgärd är en liten konstgjord ö som vi har anlagt i den gamla dammen som ligger på området, den behöver bara fixas till lite för att fåglarna ska känna sig hemma. Vi har en ambitiös plan för vårt arbete med efterbehandling och det känns bra att vi jobbar för att på sikt kunna ge tillbaka både till natur och samhälle, säger Sandra Lindgren.

Så här jobbar vi med efterbehandling

Gruvverksamhet är reglerad i lagstiftning och LKAB har ett ansvar och en skyldighet att hantera och minimera negativ påverkan på omgivningen både på kort och lång sikt. LKAB:s efterbehandlingsplaner syftar till att efterbehandla landskapet så att det i efterhand kan fungera som naturområden och till att områden som inte innebär säkerhetsrisker åter ska kunna nyttjas efter att gruvverksamheten upphört. Efterbehandlingsplaner ska finnas med i tillståndsansökan för en verksamhet, vilket innebär att det redan i planeringsstadiet finns faktiska planer på hur efterbehandlingen ska gå till. LKAB har valt att utföra efterbehandling kontinuerligt under verksamhetens livscykel i den mån det är möjligt.När mark tas i anspråk påverkas naturkapital och ekosystemtjänster och därför pågår ett proaktivt arbete mot förluster av biologisk mångfald när naturmark tas i anspråk. Arbetet bygger på de fyra stegen; undvika, minimera, restaurera, och i sista hand kompensera för skada på miljön.

Kvinna vid sjö