Cirkulära affärsmodeller en miljardaffär för LKAB

22 juni 2021
En hand full i material.
MagnaDense är en hård järnmalmsprodukt med egenskaper som gör den särskilt väl anpassad för användning som ballast i betong. Flera vägar till marknaden och en möjlighet att styra vår produktmix kan öka materialeffektivitet och lönsamhet över tid.

Genom att ta hand om våra egna och andras industriella sidoströmmar skapas nya högkvalitativa och miljöeffektiva produkter. – Mer än en tredjedel av vår industrimineralförsäljning kommer från sekundära råvaruströmmar redan idag, vilket i försäljningsvärde är över en miljard kronor, säger David Högnelid, strategichef affärsområde Specialprodukter.

Faktiskt är det så att LKAB:s industrimineraldivision, LKAB Minerals, grundades redan 1989 med just detta uppdrag, att hitta alternativa marknader för järnmalmsprodukter. Darren Wilson är divisionschef för industrimineralverksamheten som finns i 11 länder:– Med vår specialisering inom olika marknader för användning av industrimineral kan vi maximera värdet av de olika produkterna. Alla gruvbolag behöver en industrimineraldivision som kan öka materialeffektiviteten och erbjuda alternativa vägar till marknaden.

Men det är inte bara inom järnmalmsbrytningen som LKAB idag utvecklar sidoströmmar till nya produkter. – Vi återtar granulerad masugnsslagg från stålproducenter, som LKAB kan ha sålt järnmalmen till, och maler denna till ett fint pulver. Materialet kallas GGBS (malm granulerad masugnsslagg) och används som cementsubstitut i betongproduktion, vilket kan minska koldioxidutsläppen med upp till 70 procent för betong, förklarar Darren Wilson.

Det har blivit en del av LKAB Minerals specialisering, att i egna och andras industriella processer omvandla avfall till efterfrågat och värdefullt material till marknaden. Industrimineraldivisionen samverkar med flera olika industrier där sidoströmmarna tas tillvara på. Det innebär minskade kostnader och miljöpåverkan från deponi, samt ett minskat behov av nybrytning.

I LKAB:s järnmalmer finns också andra mineraliseringar som idag inte utvinns och antingen följer med slutprodukten till kunden, eller avskiljs och ingår i den så kallade anrikningssanden som placeras på dammar. Ulrika Håkansson är projektchef för ReeMAP, förstudien för utvinning av kritiska mineral från anrikningssanden: – Vår anrikningssand innehåller apatit. Tack vare vårt fokus på cirkulära affärsmodeller kan vi skapa ytterligare värde ur sidoströmmarna från järnmalmsverksamheten, till exempel utvinna fosfor som blir till mineralgödsel. Det ger oss också möjlighet att utvinna ytterligare mineral från samma flöde, som sällsynta jordartsmetaller, säger Ulrika Håkansson om projektet som planeras vara i full produktion senast 2027. – Många värdekedjor börjar i gruvan, vilket gör att vårt bidrag till hållbar utveckling blir dubbelt. Vi kan förse samhället med de mineral och metaller som behövs för ny teknik och hållbar samhällsutveckling. Samtidigt kan vi också minska miljö- och klimatpåverkan från våra egna och andras industriprocesser, till exempel genom att öka inslagen av sekundära råvarukällor och cirkulär ekonomi i verksamheten. Det är en vinst för samhället, miljön och för oss, avslutar David Högnelid.

Det här är cirkulär ekonomi

”En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna”, skriver Delegationen för cirkulär ekonomi. Det innebär att gå från en linjär princip där något används eller förbrukas och blir avfall, till en cirkulär modell som:

• Bygger på förnybara energikällor • Reducerar/eliminerar avfall • Återanvänder/återvinner produkter och material

För gruv- och mineralproducenter kan det till exempel innebära att utveckla teknik och affärsmodeller, vid sidan av den primära produktionen, som nyttjar sidoströmmar (som annars hade varit avfallsströmmar) med material som kan förädlas till nya produkter istället för att deponeras.

Darren_Wilson.jpg

Darren Wilson är baserad i England och är divisionschef för industrimineral inom LKAB. Mer än en tredjedel av industrimineralförsäljningen (2020) är biprodukter från våra egna och andras processer som förädlats till högkvalitativa och miljöeffektiva produkter.

gruvprospektering.jpg


I prospekteringen redovisar LKAB numer också fosforinnehållet, men det finns även andra kritiska mineraler och metaller som till exempel sällsynta jordartsmetaller och vanadin i våra malmer. Den primära produktionen av järnmalm i stor volym skapar förutsättningar att i en cirkulär affärsmodell utveckla teknik och processer för att utvinna dessa lönsamt – vilket kan öka materialeffektiviteten och bredda LKAB.