10 år i säkerhetens tjänst – en resa mot noll olycksfall

10 oktober 2016

– Vi hade investerat i material och utrustning på arbetsplatserna. Det vi behövde fokusera på var att förändra attityder och beteenden gällande arbetsmiljö samt öka riskmedvetenhet hos medarbetarna, för samverkan och allas engagemang gör en stor skillnad, säger Kaisu Nilsson, avdelningschef på Arbetsmiljö.Att få ett naturligt förhållningssätt till säkerheten i det dagliga arbetet var en prioritet. Detta gjordes till en början genom utbildning av alla medarbetare. Arbetsmiljövärderingar togs fram och kommunicerades ut till alla arbetsplatser för vidare dialog och diskussioner. En viktig aktivitet var även att öka riskmedvetenheten hos alla medarbetare, genom att se och rapportera risker och lära sig av inträffade olycksfallen så att dessa kan förebyggas.

Säkerheten först 10 år

Idag 10 år efter starten är Säkerheten först en väletablerad del i LKAB. Henrik Magnusson har arbetat med arbetsmiljö sedan 2010.– Det märks att det tas ett större ansvar i att åtgärda brister. Fler blir bättre på att upptäcka och agera när osäkra förhållanden eller osäkra handlingar uppstår. Förståelsen för sambandet mellan säkerhet, kvalitet och produktivitet växer sig allt starkare, säger han.

Initiativ kan tappa mark efter ett tag men Säkerheten först består. Det når ut till fler och fler.– Vi är en god bit på väg i arbetet men vi har inte nått hela vägen ut ännu. Säkerheten först handlar i grund och botten om att varje person som arbetar i våra verksamheter tar sitt ansvar, påminner varandra om att arbeta säkert och inte chansar. När vi nått dit är jag övertygad om att vi kommer nå vårt mål om noll olycksfall, avslutar Henrik Magnusson, verksamhetsutvecklare.

Målet för LKAB under 2016 är max 5 olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar. Fram till och med juli i år låg den siffran på 7,95 olycksfall per miljon arbetade timmar.