Visselblåsare – vet du något vi borde veta?

Vi vill tidigt upptäcka och reagera på bristande regelefterlevnad. Därför har vi inom LKAB-koncernen olika möjligheter för så kallade visselblåsare, som vill rapportera misstänkta missförhållanden och oegentligheter.

God affärsetik är en förutsättning för att vi ska kunna driva framgångsrik verksamhet och genomföra vår strategi. Vår uppförandekod och våra kärnvärden Engagerad, Nytänkande, Ansvar (ENA) utgör grunden och visar vägen för hur vi ska agera i olika situationer. Vi vill upptäcka och reagera på bristande regelefterlevnad på ett tidigt stadium. Därför är möjligheten att kunna rapportera misstänkta missförhållanden och allvarliga oegentligheter viktig. Inom LKAB-koncernen finns olika rapporteringsmöjligheter, samtliga följer tillämpliga nationella och internationella regelverk.

Misstänker du att ett bolag inom LKAB-koncernen eller någon som agerar på ett sådant bolags vägnar agerar i strid med tillämplig lagstiftning, våra policyer eller interna rutiner, så har du möjlighet att rapportera det. För att möjliggöra för rapportering har vi etablerat två olika typer av rapporteringskanaler:

1. Lokala rapporteringskanaler

Varje bolag i LKAB-koncernen med 50 eller fler anställda har etablerat en lokal rapporteringskanal. Genom att rapportera i en sådan rapporteringskanal får du ett särskilt skydd enligt visselblåsarlagen.

2. LKAB:s koncernövergripande rapporteringskanal

Som ett komplement till de lokala rapporteringskanalerna har LKAB etablerat en koncernövergripande rapporteringskanal för alla bolag som ingår i LKAB-koncernen. Om du inte vill eller kan rapportera i en lokal rapporteringskanal kan du välja att rapportera i vår koncernövergripande rapporteringskanal, LKAB Group.

Vanliga frågor

Information om ett missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse* av att det kommer fram eller som utgör misstänkt brott mot viss lagstiftning**.
Endast koncernbolag med 50 eller fler anställda har sådan rapporteringskanal, i enlighet med visselblåsarlagen.
Följande kategorier av personer får rapportera, om de vid tidpunkten för rapportering har skälig anledning att anta att informationen är sann:
– arbetstagare
– praktikanter
– volontärer
– egenföretagare
– personer som annars utför arbete under bolagets kontroll och ledning
– personer som ingår i bolagets  förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
– aktieägare som är verksamma i bolaget
* Exempel på sådant som är av allmänt intresse är allvarliga överträdelser av LKAB:s uppförandekod, brott eller andra överträdelser av lag.
** Exempelvis brott inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader, finansiering av terrorism, produktsäkerhet, miljöskydd, transportsäkerhet, folkhälsa, nätverks- och informationssäkerhet, konkurrensregler, skydd för privatlivet och personuppgifter, bolagsskatteregler, förhindrande av penningtvätt, produktöverenstämmelser, handlingar som riktar sig mot EU:s finansiella intresse.
Information om att någon inom koncernen i ledande befattning, t.ex.  VD, personer i ledningsgrupp, personer som är ansvariga för stora inköp eller andra verksamhetskritiska områden, begått allvarlig överträdelse av vår uppförande kod eller lag (”allvarlig oegentlighet”)
Överträdelse av exempelvis:
– LKAB:s uppförandekod
– bokföring, intern bokföringskontroll och revision
– mutor, korruption, bedrägeri och andra ekonomiska oegentligheter
– arbetsmiljöbrott som innebär fara för liv och hälsa
– mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier (t.ex. sexuella trakasserier)
– allvarliga miljöbrott
Den som rapporterar ska vid tidpunkten för rapportering ha skälig anledning att anta att informationen är sann.
Missförhållanden som enbart rör de egna arbets- eller anställningsförhållandena ska inte rapporteras i rapporteringskanalerna, om det inte rör sig om något som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Frågor som rör de egna anställningsförhållandena t.ex. missnöje med lön, ledarskap eller liknande kan i stället rapporteras via linjevägen, dvs till närmsta chef eller dennes chef, alternativt HR. Frågan kan även hanteras med hjälp av en facklig representant.
Om en inkommen rapport inte bedöms utgöra ett visselblåsarärende enligt visselblåsarlagen, eller en allvarlig oegentlighet enligt detta dokument, kommer rapportören meddelas därom och ärendet avslutas.
Exempel på information som bör framgå av din rapport är:
– Datum, tid och plats för händelsen
– En beskrivning av vad som har hänt, och din eventuella del i den rapporterade händelsen
– Eventuella berörda personers namn och befattningar
– Vittnen, om sådana finns
– Annan användbar information för att vi ska kunna förstå händelsen och behandla din rapport
För att underlätta för oss att utreda din rapport uppmuntrar vi dig att vara så specifik som möjligt. Om informationen som du har lämnat är för allmänt hållen kan du bli ombedd att lämna ytterligare information.
En rapport kan lämnas in helt anonymt. Normalt sett underlättas efterföljande utredning och övrig hantering av rapporten om det finns möjlighet att ha kontakt med rapportören under utredningen. Det kan därför vara en fördel om rapportören väljer att uppge namn och kontaktuppgifter i samband med rapporteringen, eller om personen vill upprätthålla anonymitet, att rapportören går in i ärendet som skapades vid anmälan i SpeakUp och kontrollerar om det efterfrågats kompletterande information.
En person som i god tro rapporterat om en förekomst av misstänkt allvarlig oegentlighet eller missförhållande av allmänintresse är skyddad mot repressalier. Med repressalier avses att vidta direkta eller indirekta åtgärder, eller underlåtenhet att vidta viss åtgärd med anledning av att en person rapporterat, t.ex. missgynna löneutveckling, dra in förmåner eller underlåta att ge befordran. Skyddet mot repressalier gäller även till skydd för personer som hjälper personen vid rapportering exempelvis förtroendevalda, skyddsombud och personer med viss koppling till rapportören såsom anhöriga och kollegor.
Repressalieskyddet enligt visselblåsarlagen gäller förutsatt att:
– rapportören haft skälig anledning att anta att informationen som rapporterades, vid tidpunkten för rapporteringen, är sann.
– det rapporterade missförhållandet finns i den verksamhet som rapportören är verksam i, kommer att bli eller har varit verksam i, eller i den verksamhet som rapportören annars kommer i kontakt med genom sitt arbete (”arbetsrelaterat sammanhang”).
– rapportering skett i en lokal rapporteringskanal eller i externa kanaler. Om det saknas lokala rapporteringskanaler gäller skyddet även vid rapportering i LKAB:s koncernövergripande rapporteringskanal.
Vid rapportering i LKAB:s koncernövergripande rapporteringskanal omfattas du endast av skyddet mot repressalier enligt visselblåsarlagen om det koncernbolag som du är arbetstagare i eller annars har en relation till inte har någon lokal rapporteringskanal. LKAB har dock åtagit sig att även i andra fall skydda dig mot repressalier vid rapportering i LKAB:s koncernövergripande rapporteringskanal, förutsatt att rapporteringen har skett i god tro och i enlighet med vad som följer av denna information.
När du har lämnat en rapport får du ett ärendenummer som du kan använda för att logga in via app, telefon, webben och få återkoppling om ärendet. Ibland kan det också finnas behov av att ställa kompletterande frågor om ärendet, där du kan hjälpa till med viktig information.
Din rapport behandlas med sekretess och tas emot av en visselblåsaransvarig. En visselblåsaransvarig är en av bolaget utsedd person som är behörig att oberoende och självständigt hantera inkomna rapporter. Det finns alltid minst två utsedda visselblåsaransvariga. För det fall det skulle förekomma intressekonflikt avseende uppgifter lämnade i en inkommen rapport och en visselblåsaransvarig är den visselblåsaransvariga skyldig att omgående meddela det till LKAB:s chefsjurist. Berörd visselblåsaransvarigs tillgång till ärendet tas bort och chefsjuristen beslutar hur hantering av inkommen rapporten ska ske.
Du kan förvänta dig att inom sju dagar få en bekräftelse på att rapporten har tagits emot.
En person som vill rapportera ett missförhållande av allmänintresse i enlighet med visselblåsarlagen har möjlighet att, istället för att välja att rapportera i den interna rapporteringskanalen, rapportera till den myndighet som utsetts av regeringen. För mer information om vilken myndighet som utsetts avseende vilka typer av rapporterade missförhållanden och hur rapportering till dem ska ske, läs detta dokument.
Visselblåsarlagen ger under vissa förutsättningar även möjlighet att rapportera offentligt om missförhållanden av allmänintresse och av misstänkt brott mot viss lagstiftning. Med att rapportera offentligt menas att rapportören kan gå till media, t.ex. en tidning med utgivningsbevis, för att de ska publicera uppgifterna. Rätten att lämna ut uppgifter till media i syfte att offentliggöra dessa för publicering är också grundlagsskyddad. Det finns även en grundlagsstadgad rätt att samla in uppgifter i syfte att lämna uppgifterna för offentliggörande genom publicering i vissa medier.
Rätten att rapportera offentligt och att på annat sätt lämna ut uppgifter till media för offentliggörande kan dock vara begränsad genom bland annat avtalad tystnadsplikt (sekretessåtagande) och allmänna principer om lojalitetsplikt i anställningsförhållanden på den privata arbetsmarknaden. För att omfattas av skyddet enligt visselblåsarlagen vid offentlig rapportering ska dessutom en rad förutsättningar vara gällande. En person som överväger att rapportera offentligt eller att på annat sätt lämna ut uppgifter till media rekommenderas därför att först söka juridisk eller facklig rådgivning.