LKAB vänder sig till regeringen med begäran om planföreläggande i Kiruna

11 maj 2020

Ledningen för LKAB begär nu i en skrivelse till finansdepartementet att regeringen ingriper med ett planföreläggande mot Kiruna kommun.

Skrivelsen görs med stöd av plan- och bygglagen och som skydd för riksintresset av den svenska gruvnäringen. 

– Vi har genom kommunens agerande hamnat i en extrem situation där vi snabbt kan tvingas halvera produktionen och varsla 500 medarbetare. Den här situationen måste lösas och den måste lösas snabbt, säger Jan Moström, vd för LKAB.

Bakgrunden till begäran är att kommunen sedan förra året förhalar antagandet av detaljplanen för ett område som påverkas av malmbrytningen genom sprickbildningar. För att kunna fortsätta produktionen enligt plan måste den aktuella marken omvandlas av kommunen till mark för industriändamål i detaljplanen. Skulle LKAB fortsätta sin produktion utan antagen detaljplan riskerar bolaget att bryta mot de miljövillkor som fastställts av Mark- och Miljödomstolen.
    
Detaljplanen Gruvstadspark 2:4 ingår i avtalet Gruvstadspark 2 från 2014 mellan Kiruna kommun och med en överenskommelse om ett ersättningsbelopp från LKAB på 3,74 miljarder kronor för kommunala lokaler och kommunal infrastruktur i enlighet med ersättningsreglerna i Minerallagen. Enligt avtalet ska kommunen hantera detaljplaneprocessen skyndsamt.
– Det finns inga oklarheter kring detaljplanen och den är färdigberedd av tjänstepersonerna och färdig för beslut sedan förra året. Men antagandet har förhalats och kopplats till en lång rad krav och önskemål från kommunen, säger Jan Moström, och tillägger:
– Vi kan inte medverka i en förhandling om myndighetsutövning. Det står i strid med våra etiska regler och kan enligt vår bedömning vara ett brott mot lagen. 

För att parera de försämrade möjligheterna att driva verksamheten vidare planerar LKAB för en produktionsneddragning med upp till 50 procent vilket kan leda till varsel om upp till 500 personer. Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning, förklarar:

– Det handlar inte om hot eller ett sätt att förhandla. Vi måste som bolag följa de lagar och regler som satts upp av myndigheterna för vår verksamhet och vi är tvungna att planera efter de förutsättningar som finns. 

LKAB har försökt reda ut saken i samtal med kommunen som har hanterat det likt en förhandling med en rad olika krav på nya ersättningar. LKAB kan inte förhandla om myndighetsbeslut. 

– Vi ska alltid göra rätt för oss och ta ansvar. Gruvnäringen har haft avgörande betydelse för kommunen och det viktigaste vi och kommunen kan göra för att trygga befolkningsutvecklingen är att säkra goda förutsättningar för dess framtid. Tyvärr är vi nu tvungna att vända oss till regeringen med begäran om ett snabbt ingripande för att förhindra att en akut situation från att utvecklas till en djup och onödig kris när vi står inför den djupaste lågkonjunkturen i modern tid, säger Stefan Hämäläinen.

 

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents