LKAB blir delägare i Duroc Rail AB – en till strategisk investering inom järnväg och logistik

7 november 2023

LKAB förvärvar 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB från företagsgruppen Duroc AB som är noterade på Nasdaq, vilka bibehåller majoritetsägande med 51 procent. Den preliminära köpeskillingen uppgår till ca 75 miljoner kronor. Samtidigt ska LKAB investera upp till 200 miljoner för att uppföra nya industrilokaler för Duroc Rail på Hertsöfältet i Luleå. Duroc Rail är en certifierad aktör med unik kompentens för hjulunderhåll till lok och vagnar med erfarenhet av klimatet i norra Sverige.

På Malmbanan som går mellan Luleå och Narvik transporteras idag närmare hälften av allt gods på järnväg i Sverige och Norge, där LKAB:s volymer utgör den största delen. För LKAB är Malmbanan en integrerad del av produktionssystemet som börjar i gruvan och via järnvägen och hamnarna slutar hos stål- och mineralkunderna. Hög kapacitet och tillgänglighet på Malmbanan och för det rullande materialet i form av lok och vagnar är därför affärskritiskt. Affären är ytterligare ett steg för LKAB att stärka kapacitet och flexibilitet för att möta de växande utmaningarna med Malmbanan. Bara under det senaste året har LKAB investerat i ny lokverkstad i Kiruna, beställt 100 nya järnvägsvagnar samt påbörjat ett stort arbete med modernisering och uppgradering av IORE-loken som används för frakten av järnmalm, allt till ett uppskattat värde av 600 miljoner kronor.  

─ Duroc Rail har unik kompetens för hjulunderhåll av lok och vagnar. LKAB ingår detta partnerskap för att säkerställa att Duroc Rail finns kvar och utvecklas i Luleå. De är en del av ett större system och en förutsättning för effektiva och förutsägbara transporter på järnväg. Transporter på järnväg är helt beroende av fungerande underhåll av järnvägshjul. Det är viktigt för LKAB och andra aktörer på järnvägen idag och i framtiden, säger Linda Bjurholt, logistikchef LKAB och vd LKAB Malmtrafik.

Verksamheten för underhåll av hjul etablerades för mer än 100 år sedan i Luleå. Duroc Rail hyr idag ändamålsenliga lokaler av SSAB på Svartön i Luleå, men till följd av SSAB:s omställning kommer hyresavtalet inte att förlängas. Nybyggnation, utrustning, certifieringar och andra åtgärder medför att en flytt blir en omfattande investering.

─ Duroc Rail behöver nya industrilokaler och genom att LKAB går in som delägare kan vi säkerställa utveckling och kapacitet för framtiden, där vi ser att den gröna industrialiseringen som sker kommer att kräva mer och effektivare underhåll på vagns- och lokhjul. Vi kommer alltså även i fortsättningen investera i och utveckla erbjudandet för alla kunder i regionen. Vi är glada att vår mer än 100-åriga verksamhet med 50 medarbetare fortsätter att utvecklas i Luleå, säger John Häger, VD Duroc AB.

Inom Affärsområde Specialprodukter utvecklar LKAB nya affärer vid sidan om järnmalmsproduktionen, till exempel inom industrimineral för externa kunder men också viktiga tjänster som till exempel betong, borrteknik, sprängämnen, bergarbeten, mekanisk verkstad och underhåll för LKAB:s egen verksamhet.

─ LKAB:s långsiktiga strategi är att säkra viktiga tjänster och produkter för en effektiv, säker och hållbar drift. Vi jobbar dels med partnerskap och underleverantörer, men också med att utveckla eller förvärva bolag som har specifik kompetens, till exempel för att hantera försörjningsrisker. Duroc Rail passar väl in som en investering för oss, det är ett välskött bolag som har god utvecklingspotential inom ett flertal områden och som kommer bli en viktig del av LKAB, säger Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Transaktionen är formellt villkorad av att fastighetsöverlåtelsen avseende den nya produktionsanläggningen genomförs, vilket förväntas ske innan årsskiftet.

Duroc Rail AB och koncernen Duroc AB

Duroc AB har sedan 1997 varit 100% ägare av företaget. Duroc Rail levererar 8 000-10 000 underhållna hjulpar per år till gods- och persontrafik i framförallt norra Sverige. De omsätter idag cirka 150 Mkr och har cirka 50 årsanställda

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Nya industrilokaler i Luleå Industripark – ett centrum för grön omställning
LKAB kommer att uppföra och äga industrilokalen som hyrs ut till Duroc Rail AB. Markarbeten har redan påbörjats, byggentreprenad ska upphandlas och med planerad inflyttning 2025 kommer Duroc Rail vara ett av de första företagen på Luleå Industripark.

 

 

Kontaktperson: Karoline Carlson, kommunikationschef affärsområde Specialprodukter. Tel: +46 70 295 89 78. E-post: karoline.carlson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Media

Documents