EU:s självförsörjning för kritiska råvaror står och faller med tillståndsprocesserna

16 mars 2023

LKAB välkomnar EU-kommissionens lagförslag om kritiska råvaror. Förslaget visar att Europa menar allvar med att nå sina klimatmål till 2030 och därefter, men det visar också att Europa fortfarande står inför många utmaningar.

För att öka EU:s resiliens för råvaror föreslår EU-kommissionen att minst 10 procent av EU:s årliga förbrukning av strategiska råvaror ska utvinnas inom Europa senast 2030. LKAB stöder ett ännu ambitiösare mål, men det är också tveksamt om dessa mål alls kan uppnås. De särskilda kraven för gruvdrift, inklusive markanvändning i mycket specifika områden, måste förstås och återspeglas i EU:s lagstiftning.

– Ett tioprocentsmål är långt ifrån tillräckligt ambitiöst om vi vill uppnå resiliens och säkra värdekedjor. Detta särskilt som ökad utvinning av metaller och mineral kommer att få en avgörande betydelse under de kommande åren eftersom tillgången väntas bli en stor flaskhals för den gröna omställningen. Men med dagens regelverk, som gör det mycket svårt att öppna en ny gruva och bygga upp infrastruktur för bearbetning, kommer Europa inte ens att nå det uppsatta målet. Grön teknik startar i gruvan, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat.

Tidigare i år presenterade LKAB nyheten att företaget har identifierat den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Europa, och nyligen påbörjat samrådsprocessen för att kunna ansöka om bearbetningskoncession senare i år. Med dagens regelverk har LKAB konstaterat att det skulle ta minst 10 till 15 år innan brytningen skulle kunna påbörjas, om alls. Fyndigheten finns i Kiruna, alldeles intill där LKAB har bedrivit gruvdrift i över 100 år.

För att påskynda tillståndsprocesserna föreslår kommissionen snabba tillståndsprövningar för ”strategiska projekt” och att nationella ”one stop shops” inrättas. LKAB välkomnar detta men konstaterar att det behöver förtydligas vilket ansvar dessa ”one stop shops” kommer att ha. Ur LKAB:s perspektiv måste en nationell ”one stop shop” ta ansvar för att bringa klarhet i hur tillståndsansökningar ska avgränsas för att öka förutsägbarheten.

– Jag kan inte nog betona det här. Antingen hittar Europa ett sätt att skynda på tillståndsprocesserna ordentligt med hänsyn till förutsättningarna för gruvdrift, eller så riskerar vi att bromsa den gröna omställningen ytterligare, och som vi alla vet behöver den gå snabbare, inte långsammare. Europa kan inte fortsätta att vara beroende av import från länder där Europa inte har någon insyn i miljöskydd och mänskliga rättigheter, säger Niklas Johansson.

LKAB instämmer i att ökad gruvdrift i Europa inte ska införas med sänkt miljöprestanda och att det är viktigt med god dialog med berörda lokalsamhällen. LKAB verkar som en föregångare globalt i att sätta höga hållbarhetsmål för sin verksamhet.

Med tanke på kommissionens primära fokus på elektrifiering och digitalisering, anser LKAB att även fosfor borde betecknas som ett strategiskt råmaterial med tanke på att Europa är nästan fullständigt importberoende av ämnet för sin livsmedelsförsörjning.

När det gäller både sällsynta jordartsmetaller och fosfor handlar det i LKAB:s fall om biprodukter från järnmalmsanrikningen som är avsedda att återvinnas i stället för att bli avfall. LKAB välkomnar därför EU-kommissionens fokus på utvinning ur avfall men konstaterar att förslaget hade kunnat ta ännu ett steg i avfallshierarkin genom att inkludera även det som ”annars blir avfall” i syfte att öka resurseffektiviteten.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com