Delårsrapport oktober-december 2017: Stabil produktion och god efterfrågan ger stärkt konkurrenskraft

15 februari 2018

LKAB uppvisade fortsatt stabila produktions- och leveransvolymer under det sista kvartalet 2017 och efterfrågan på LKAB:s högförädlade järnmalmsprodukter var fortsatt god. För helåret redovisar LKAB ökade volymer, ett förbättrat resultat och stärkt kassaflöde jämfört med föregående år.

– Fortsatt ökade volymer i kombination med ett högre järnmalmspris och en god efterfrågan på våra högförädlade och klimateffektiva produkter har stärkt konkurrenskraften under året, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef

Starkt fjärde kvartal
LKAB redovisar ett starkt fjärde kvartal med ett rörelseresultat som uppgick till 1 334 (-1 844) Mkr och en nettoomsättning på 6 248 (4 517) Mkr. Detta är främst en effekt av bättre resultat från säkringar av pris och valuta, den nedskrivning av anläggningstillgångar som gjordes under sista kvartalet 2016 samt lägre kostnader för avsättningar för samhällsomvandlingarna. Trots att utbetalningarna relaterade till samhällsomvandlingarna precis som förväntat ökade så förbättrades operativt kassaflöde för kvartalet med 943 Mkr till 587 (-356) Mkr.

För helåret uppgick rörelseresultatet till 6 024 (-1 677) Mkr och nettoomsättningen till 23 492 (16 343) Mkr. Det förbättrade rörelseresultatet beror i huvudsak på högre marknadspriser på högförädlade järnmalmsprodukter och ett bättre utfall för säkringar av pris och valuta. Den genomsnittliga prisnivån för det globala spotpriset på järnmalm uppgick för kvartalet till 66 USD/ton, jämfört med 71 USD/ton under motsvarande period föregående år. Premien vid försäljning av pellets var på en fortsatt hög nivå, vilket kompenserade det lägre spotpriset under kvartalet. För helåret har den genomsnittliga prisnivån varit högre, och något mindre volatil, jämfört med föregående år.

Produktionen var fortsatt stabil under kvartalet och uppgick till 7,2 (7,1) Mt och leveranserna uppgick till 7,3 (6,8) Mt. LKAB:s strategi att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjordes 81 procent av pellets.

LKAB:s kunder efterfrågar fortsatt mer järnmalmspellets än vad som är kontrakterat. Att öka volymerna, såväl på kort som lång sikt, är centralt. Pelletsleveranserna för 2017 var de högsta någonsin och uppgick till 22,9 (22,7) Mt. Totalt uppgick leveranserna till 27,6 (27,0) Mt, de högsta volymerna sedan LKAB i början av 2000-talet blev huvudsakligen en pelletsleverantör.

Konkurrenskraft för framtiden
Arbetet med ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten fortsätter. Lönsamhet och produktivitet inom ramen för befintlig kapacitet och redan tagna investeringar är en förutsättning för framtida utveckling. Under året har ett arbete inletts med fokus på hur LKAB ska formas efter 2030, då nuvarande huvudnivåer beräknas vara slutbrutna.

– Produktionsstabilitet och en nära samverkan med våra intressenter i de pågående samhällsomvandlingarna är fortsatt högt prioriterat. Men vi är också i en position att ta oss an framtidsfrågorna. Det innebär att vi måste börja planera för nästa generations gruva, förädling och logistik – som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter till stålindustrin – med mindre resursuttag och mindre miljöpåverkan, avslutar Jan Moström.  

Kontaktperson: Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents