Delårsrapport januari-mars 2022: Fortsatt starkt resultat för årets första kvartal

28 april 2022

LKAB inleder 2022 med ett fortsatt starkt resultat. Tillsammans med goda prospekteringsresultat, inklusive möjligheten att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som sidoströmmar, stärks förutsättningarna för den industriella klimatomställningen ytterligare.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 11 976 (12 256) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 6 497 (7 153) Mkr. Resultatet påverkades främst av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och en lägre leveransvolym. En starkare dollarkurs påverkade positivt. 

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter för kvartalet uppgick till 142 (167) USD/ton. Vid utgången av kvartalet uppgick prisnivån till 158 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet i snitt drygt 20 USD/ton högre än motsvarande period föregående år.

Leveransvolymen för kvartalet uppgick till 6,7 (6,9) Mt, och påverkades av en lägre produktion. Produktionsvolymen minskade till 6,4 (7,4) Mt som ett resultat av återkommande produktionsstörningar i ett av verken i Kiruna. Åtgärder har vidtagits och utvärderas, dock krävs ytterligare underhåll för att säkerställa en långsiktig stabil drift.

Prospekteringsresultat stärker våra förutsättningar 
Det omfattande prospekteringsarbetet ger resultat och under kvartalet rapporterade LKAB en fortsatt ökning av mineralreserver och mineraltillgångar. Jämfört med 2020 har reserverna ökat med 10 procent och tillgångarna med hela 55 procent. Ett tillskott är fyndigheten Per Geijer i Kiruna, där tillgångarna uppgår till drygt 400 miljoner ton som utöver en hög järnhalt har mycket hög halt av fosfor.

För första gången redovisade LKAB mineraltillgångarna på sällsynta jordartsmetaller, i tillägg till fosfor som inkluderades redan förra året. 

–    Vi behöver säkerställa tillgången på järnmalm för att leverera den järnsvamp som möjliggör en fossilfri ståltillverkning. Därutöver har vi förutsättningar att bidra till hållbara värdekedjor i andra industrier, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Det som framför allt driver efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller är den gröna omställningen, med ett ökat behov av kraftfulla permanentmagneter som används i elbilar och vindkraftverk. Fosfor klassas som en kritisk råvara i Europa och är ett viktigt näringsämne i mineralgödsel, som är en förutsättning för ungefär hälften av världens livsmedelsproduktion. 

Samtidigt har 2022 inletts med ett förändrat världsläge. Vi har ett krig i Europa, där vi gemensamt har att hantera den uppenbara humanitära katastrofen som det innebär. Att kriget i Ukraina på sikt även påverkar för oss stora frågor som energi, råvarumarknader och värdekedjor är tydligt. Den direkta påverkan på LKAB är i dagsläget begränsad men konsekvenserna på längre sikt är svårt att bedöma.

–    Vi ser att värdekedjor satts på prov, med ett ökat fokus på och intresse för att säkerställa hållbarhet och stabilitet. Vi har potential att minska Europas importbehov av fosfor till mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller genom cirkulär innovation och ökad materialeffektivitet, men allt börjar i gruvan, säger Jan Moström. 

Utökat ambitionerna över tid
Efter kvartalets utgång meddelade LKAB att ambitionen gällande den framtida produktionsvolymen av järnsvamp utökats till 24,4 Mt före 2050. Detta möjliggör att de globala kundernas koldioxidutsläpp kan minskas ytterligare till en nivå som närmar sig motsvarande hela Sveriges utsläpp av växthusgaser. 

Accelererad omställning i Malmberget/Gällivare
Samtidigt accelererar LKAB planerna för industrialiseringen av Hybritteknologin för omställningen av produktionen i Malmberget/Gällivare. Planen är att synkronisera med SSAB:s omställning och att till början av 2030-talet ha ställt om hela produktionen av pellets i Malmberget/Gällivare till järnsvamp.  

Vid LKAB:s styrelsemöte idag togs ett investeringsbeslut avseende förberedande arbeten på industriområdet för att möjliggöra de inledande delarna av omställningen till järnsvampsproduktion. Den första Hybritanläggningen planeras att vara i produktion i Malmberget/Gällivare år 2026.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents