Bokslutskommuniké 2023: Starkt resultat men fortsatta utmaningar framåt

12 februari 2024

LKAB avslutar 2023 med ytterligare ett starkt kvartal och presenterar ett rörelseresultat för helåret som uppgår till 16 Mdkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på närmare 40 procent. En högre produktion motverkades dock av lägre leveranser till följd av utmaningar med kapacitet på Malmbanan.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 42 923 (46 543) Mkr. Lägre pelletspremier och lägre leveransvolymer motverkades delvis av en svagare svensk krona. Rörelseresultatet för helåret påverkades även negativt av högre kostnader till följd av längre planerade underhållsstopp, åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet och högre kostnader för insatsvaror. Rörelseresultatet för året uppgick till 16 230 (20 799) Mkr. 

Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 7 600 (7 540) Mkr, vilket är 50 procent av årets resultat. 

För det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen till 10 798 (9 949) Mkr vilket främst beror på högre järnmalmspriser och leveransvolymer samt en högre andel pellets som delvis motverkades av lägre pelletspremier. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3 800 (2 673) Mkr. 

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer. Det genomsnittliga priset för helåret 2023 var i nivå med 2022 och uppgick till 120 (120) USD/ton. För kvartalet uppgick snittpriset till 129 (99) USD/ton och vid utgången av kvartalet och därmed året uppgick priset till 140 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var såväl för helåret som kvartalet cirka 30 USD/ton lägre än motsvarande period föregående år. 

Produktionen för kvartalet var likt föregående kvartal på en relativt hög och stabil nivå och uppgick till 7,0 (6,3) Mt, vilket är ett resultat av genomförda satsningar på produktionsstabilitet. Även för helåret ökade LKAB produktionen vilken uppgick till 26,2 (25,0) Mt, motsvarande en ökning med 1,2 Mt. Leveransvolymerna för kvartalet ökade något till 6,5 (6,4) Mt. För helåret minskade dock leveranserna till följd av rågodsbrist och produktionsstörningar under första halvåret samt kapacitetsbegränsningar på Malmbanan och uppgick därmed till 25,3 (25,8) Mt.

Urspårning visar på Malmbanans känslighet 
Vid slutet av kvartalet skedde en omfattande urspårning på Malmbanan i anslutning till Vassijaure då ett fullastat malmtåg på väg mot Narvik spårade ur. Då omfattande återställningsarbeten har krävts under svåra väderförhållanden bedöms banan kunna tas i drift först i mitten av februari, vilket innebär ett stopp om nästan två månader. LKAB:s leveranser från hamnen i Narvik påverkades endast marginellt under fjärde kvartalet men den främsta påverkan blir under första kvartalet 2024. Konsekvenserna är i dagsläget svåra att fullt ut bedöma i ljuset av den redan ansträngda kapaciteten på Malmbanan och utredning av effekterna framåt pågår. Bedömningen är dock att det finns väsentlig risk för att det kan få långtgående konsekvenser

– Det går inte längre att blunda för vilken samhällskritisk och känslig infrastruktur Malmbanan är och vilka värden som därmed står på spel. Vi avslutar året med relativt hög produktion och utbyggnaden av Malmbanan kommer vara avgörande för såväl nuvarande volymer som framtida produktionsökningar. Här och nu fokuserar vi dock på hur kapacitet kan säkerställas i närtid, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Documents