Delårsrapport Q2 2016: Åtgärder för sänkta kostnader och ökad effektivitet

12 augusti 2016

LKAB:s fokus ligger fortsatt på effektiviseringar genom kostnadskontroll, volym- och produktivitetsökningar. Stabil produktion och förbättrade leveransvolymer gav ett rörelseresultat på -277 (-228) Mkr för kvartalet där framför allt säkringsverksamhetens resultat påverkat negativt.

– Säkringarna gjordes vid de låga järnmalmspriser som rådde under fjärde kvartalet 2015. Säkringarna genomförs för att dämpa effekterna av pris- och valutaförändringar på marknaden. Det har inneburit att LKAB inte fullt ut kunnat ta del av prisuppgången under andra kvartalet 2016, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

Efterfrågan på LKAB:s förädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god. Produktions­volymen uppgick till 6,1 (5,8) Mt för kvartalet och leveranserna nådde 6,7 (5,3) Mt, med en pelletsandel på 83 procent. Det operativa kassaflödet stärktes genom ett förbättrat kassaflöde från rörelsen samt minskade investeringar.

Under april steg spotpriset1 till årets hittills högsta notering på 70,5 USD/ton. Ökningen var till stor del driven av spekulation och stabiliserades kort därefter kring 50 USD/ton. Snittpriset för kvartalet uppgick till 56 (58) USD/ton.

Ett intensivt arbete pågår med omställning av organisationen i tre affärsdrivande divisioner för ökad produktion och sänkta kostnader. Det effektiviseringsprogram som initierades 2015, med målet att minska antalet anställda med totalt 400 tjänster, slutfördes under första halvåret 2016. LKAB ska fortsätta att minska kostnadsbasen.

– Genom att minska behovet av konsulter och entreprenörer samt ytterligare personalneddragningar motsvarande 200 tjänster, är målet att minska kostnadsbasen med minst 800 Mkr till utgången av första kvartalet 2017, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

All gruvverksamhet tar mark i anspråk och LKAB:s åtagande och ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten ligger fast.

1. Platts IODE X 62% Fe CFR North China

April – juni

Januari – juni

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents