Årsstämma i LKAB 2021

22 april 2021

Årsstämman i LKAB ägde rum den 22 april 2021. På grund av de restriktioner som gäller för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade om en utdelning på 5 850 Mkr till ägaren. Catrin Fransson valdes in som ny styrelseledamot och övriga styrelseledamöter omvaldes. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att en utdelning om 5 850 Mkr, motsvarande 8 357 kr per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2020. 

Catrin Fransson valdes in som ny styrelseledamot. Catrin Fransson är vd för AB Svensk Exportkredit sedan 2014. Dessförinnan arbetade hon från 1997 inom Swedbank på olika befattningar, bland annat som medlem i koncernledningen. Catrin Fransson är civilekonom med examen från Luleå tekniska universitet. 

Övriga styrelseledamöter omvaldes. Styrelsen består av Göran Persson, Gunnar Axheim, Catrin Fransson, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. 

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 680 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagar-representant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 303 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents