Årsstämma i LKAB 2016

28 april 2016

Årsstämman i LKAB ägde rum den 28 april 2016 på Vetenskapens Hus i Luleå. Sten Jakobsson omvaldes till styrelseordförande och Bjarne Moltke Hansen och Ola Salmén valdes in som nya styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2015.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av Sten Jakobsson, Leif Darner, Maija-Liisa Friman, Eva Hamilton, Lars-Åke Helgesson och Hanna Lagercrantz, samt nyval av Bjarne Moltke Hansen och Ola Salmén. Hans Biörck och Lars Pettersson lämnade styrelsen. Sten Jakobsson omvaldes till ordförande i styrelsen.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor. Deloitte AB har utsett auktoriserad revisor Peter Ekberg som fortsatt huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 615 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagar-representant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 270 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Här hittar du nedladdningsbara bilder på LKAB:s nya styrelseledmöter

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 000 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents